עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> הסכם קיבוצי - ענף הניקיון

הנדון:           הסכם קיבוצי - ענף הניקיון
1.        לאחר מגעים ממושכים נחתם ביום 11.7.2013 הסכם קיבוצי חדש בענף הניקיון בין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה אשר אימץ לתוכו את עיקרי ההוראות החלות על עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה המועסקים במגזר הציבורי.
2.        למרות שישנה חשיבות רבה בלימוד ההסכם וסעיפיו השונים, באופן מדוקדק, וחרף העובדה שחלק מהוראות ההסכם הותנו בפרסום צו ההרחבה על ידי שר הכלכלה והמסחר ראינו לנכון לעדכנכם בקצרה בהוראותיו:
·       ההסכם כולל הוראות רבות שנקבעו בהסכם הקיבוצי שנחתם בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות ביום 4.12.2012, הסכם לשיפור תנאי עבודתם של עובדי קבלן במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים.
·       בהתאם לכך קובע ההסכם שכר מינימום ענפי בשיעור של 24.98 ₪ לשעה לעובד ו- 26.09 ₪ לאחראי ניקיון.
·       ההסכם קובע חובת תשלום תוספת וותק בשיעור של 0.35 ₪  לשעה החל מהשנה השנייה לעבודה ובשיעור של 0.46 ₪ לשעה החל מהשנה השישית לעבודה.
·       ההסכם מקנה זכות להענקת מענק מצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות רווחה לעובדים מצטיינים בסכום כולל של אחוז אחד מבסיס השכר המוסכם.
·       ההסכם מקנה זכות להפרשות פנסיוניות מלאות בעד רכיבי השכר כהגדרתו בחוק פיצויי פיטורים וכן בגין רכיב דמי ההבראה בשיעור מדורג ובנוסף לכך מחייב ביצוע הפרשות בעד גמול עבודה בשעות נוספות וביום המנוחה בשיעור מדורג. ובעד  קצובת נסיעות.
·       ההסכם הקיבוצי מחייב ביצוע הפקדות לקרן השתלמות לכלל עובדי הניקיון עליהם חל ההסכם הקיבוצי.
·       ההסכם קובע זכות לקבלת דמי הבראה בתעריפים הנהוגים במגזר הציבורי (420 ₪ כיום).
·       ההסכם הקיבוצי קובע כי עובדי הניקיון יהיו זכאים לרכוש מזון במזנון המסובסד על ידי מזמין השירות (ככל שקיים מזנון כזה באתר), תמורת תשלום זהה לזה המשולם על ידי עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.
·       עוד קובע ההסכם כי קבלני הניקיון יחויבו להעניק לעובדים שי לרגל ראש השנה ולרגל פסח. גובה השי לרגל כל אחד מהחגים יעמוד על 212.5₪ ויעודכן מעת לעת ע"פ הנהוג במדינה. השי לא יינתן בטובין או בשווה כסף (תלושים וכו').  בנוסף לכך קובע ההסכם כי כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי הלקוח- מזמין השירות, המועסקים באותו מקום עבודה )(למשל- סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט), קבלן הניקיון יחויב בהענקת מתנה בטובין בשווי השתתפות מזמין השירות לגבי עובדיו, ובאותם מועדים בהם היא ניתנת לעובדי הלקוח.
·       ההסכם קובע זכות עודפת למחלה, מעבר לקבוע בחוק (יומיים לכל חודש עבודה ועד 130 ימים).
·       ההסכם קובע זכות לחופשה שנתית וחופשה מסיבות משפחתיות.
·       ההסכם קובע כי המעסיק יספק על חשבונו מידי שנה לפחות 2 סטי של מדי עבודה מבלי לגבות מהעובדים תשלום ו/או פיקדון.
·       ההסכם קובע כי נסיעות במהלך יום העבודה, מאתר עבודה לאתר אחר, ישולמו על ידי המעסיק וייחשבו לשעות עבודה לכל דבר ועניין.
·       ההסכם קובע זכות לתשלום בגין דמי חגים, היעדרות ביום זיכרון, וימי אבל.
·       ההסכם קובע כי המעסיק ידאג לכך שלכל עובד יהיה מקום בטוח לאחסן את חפציו האישיים בזמן העבודה ולכך שלכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום ראוי וסביר בו הוא יוכל לנו ולהתרענן בהפסקות.
·       ההסכם קובע איסור מוחלט על הטלת קנסות ועונשים.
·       ההסכם קובע הוראות מיוחדות בעניין פיטורים.
·       ההסכם קובע הוראות בעניין הסדרת התעסוקה ותחרות הוגנת בענף הניקיון לרבות הקמת ועדת פיקוח, קביעת עלות ערך שעה מינימאלית, מניעת מכרזי הפסד ועוד.
·       כן קובע ההסכם הוראות בעניין בטיחות בעבודה והקמת צוות משותף לקביעת כללים להסמכת בעלי מקצוע בתחום הניקיון.
·       ההסכם מוסיף וקובע הוראות בדבר זכאות לתשלום פיצויי פיטורים במקרה של חילופי מעסיקים.
·       להסכם צורף נספח תמחירי- עלות ערך שעת עבודה מינימאלית לעובד ניקיון ממנה עולה כי עלות המינימום להעסקת עובד ניקיון, ללא וותק, הינה 38.74 ₪ (!!)
·       בד בבד עם חתימת ההסכם חתמו הארגונים על הסכם אכיפה הדומה להסכם האכיפה אשר נחתם בענף האבטחה.
·       ההסכם אף קבע חובת מסירת תלוש שכר מפורט וכן מסירת טפסים שונים לעובד חדש הנקלט לעבודה.
 
3.        ההסכם הקיבוצי קובע כי הוראותיו מותנות במתן צו הרחבה להסכם וכי כניסתו לתוקף הינה ממועד פירסום צו ההרחבה ברשומות.
4.        יחד עם זאת, נקבע בהסכם כי הוראות הסעיפים הבאים ייכנסו לתוקף מייד עם החתימה על ההסכם ויחולו על כלל החברים בארגון המעסיקים החתום עליו (ארגון הגג של חברות הניקיון) ועובדיהם:
סעיפים 1 עד 4 (מבוא, הגדרות וסיווג ההסכם);
סעיף 6- תשלום גמול שעות נוספות (החל מתחילת השעה התשיעית);
סעיף 7- תשלום תוספת וותק;
סעיפים 14 עד 25- מחלה, חופשה שנתית, חופשה מסיבות משפחתיות, בגדי עבודה, החזר הוצאות נסיעה, חגים, היעדרות ביום זיכרון, ימי אבל, מקום לאחסון חפצים אישיים, הפסקות, איסור על הטלת קנסות, פיטורים והתפטרות;
סעיף 27(א)- סעיף המתייחס להסכם האכיפה שהועתק מההסכם הקיבוצי בענף השמירה;
סעיף 28 – מסירת תלוש שכר מפורט וכן מסירת טפסים שונים לעובד הנקלט לעבודה כולל בעניין עדכון העובד במנגנון האכיפה וקבלת פרטים בעניין הסדר פנסיוני;
סעיף 30 – בטיחות, הדרכת עובדים אספת ציוד מגן אישי וכיו"ב;
סעיף 32 – שמירת זכויות;
סעיפים 35 עד 40 – מינוי נציג ארגון העובדים כחבר בוועדת המכרזים, פרסום צו הרחבה, יישוב חילוקי דעות וסכסוכים, דמי חבר / דמי טיפול ארגוני מקצועי,  ועד מעקב;
נספח א' – הסכם האכיפה שהועתק מענף השמירה;
5.        עותק ההסכם מצ"ב.
6.        חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
 
            בכבוד רב                                                                                  בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד                                                                         שלמה בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין