עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון: הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות
                    
 
א.          כללי:
 
1.        לאחר מגעים ממושכים נחתם ביום 22.7.2014 בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה (להלן: "ההסכם הענפי").
2.        ההסכם הענפי יוצר מציאות חדשה בענף האבטחה בכל הנוגע לתנאי העבודה של המאבטחים,  והגדרה ברורה של זכויותיהם וחובותיהם של העובדים והמעסיקים בענף זה.
3.        בכדי ליצור כללי משחק שווים בין כל החברות בענף השמירה והאבטחה (להלן: "הענף", "ענף השמירה והאבטחה") כניסתו לתוקף של ההסכם הענפי הינו מהמועד בו יפורסם ברשומות צו הרחבה, המרחיב תחולתו על כל הענף.
4.        מרבית תנאי השכר אשר נקבעו בהסכם הקיבוצי, זהים לתנאים להם זכאים זה למעלה משנתיים עובדי אבטחה המועסקים במגזר הציבורי, כפי שנקבעו במסגרת ההסכם המיוחד בין ממשלת ישראל לבין ההסתדרות מיום 4.12.2012, ואולם יש בהסכם ובתקנון המשמעת הנלווה אליו כדי לקבוע באופן מוגדר, ברור ומוסדר את חובותיהם וזכויותיהם של כלל עובדי ענף האבטחה.
5.        להלן ננסה לעמוד באופן כללי ובלתי ממצה על הוראות ההסכם הענפי ואופן ההתייחסות אליו.
6.        זה המקום לציין כי מדובר בהסכם חדש לחלוטין, אשר אף טרם נכנס לתוקף וקל וחומר, טרם עמד למבחן משפטי. עוד נציין כי מסמך זה מהווה הסבר כללי בנוגע להסכם הקיבוצי ואיננו מחליף חוות דעת רלבנטית אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
 
ב.          עיקרי ההסכם הקיבוצי
7.        ההסכם הקיבוצי כולל את ההוראות הבאות:
·       שכר מינימום ענפי בשיעור של 25.5 ₪ לשעה לעובד אבטחה ו- 26.6 ₪ לאחראי אבטחה.
·       ההסכם מקנה זכות להפרשות פנסיוניות מלאות בעד רכיבי השכר כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים וכן בגין רכיב דמי ההבראה. בנוסף לכך, מחייב ההסכם ביצוע הפרשות בעד גמול עבודה בשעות נוספות וביום המנוחה, וכן נקבעו הוראות בדבר ביצוע הפרשה פנסיוניות נוספת בעד קצובת הנסיעות.
·       ההסכם הקיבוצי מחייב ביצוע הפקדות לקרן השתלמות לעובדי האבטחה בתום חודשיים עבודה.
·       ההסכם קובע זכות לקבלת דמי הבראה בתעריפים הנהוגים במגזר הציבורי (427 ₪ כיום).
·       ההסכם הקיבוצי קובע כי מאבטחים יהיו זכאים לרכוש מזון במזנון המסובסד על ידי מזמין השירות (ככל שקיים מזנון כזה באתר), תמורת תשלום זהה לזה המשולם על ידי עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.
·       עוד קובע ההסכם כי חברות האבטחה יחויבו להעניק לעובדים שי לרגל ראש השנה ולרגל פסח. גובה השי לרגל כל אחד מהחגים יעמוד על 212.5 ₪ ויעודכן מעת לעת ע"פ הנהוג במדינה. השי לא יינתן בטובין או בשווה כסף (תלושים וכו'). 
·       בנוסף לכך קובע ההסכם כי כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי הלקוח / מזמין השירות, המועסקים באותו מקום עבודה (למשל- סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט), מזמין השירות יחויב בהענקת מתנה זהה למאבטחים במקום.
·       ההסכם קובע הוראות בעניין הסדרת התעסוקה ותחרות הוגנת בענף האבטחה לרבות הקמת ועדת פיקוח, קביעת עלות ערך שעה מינימאלית, מניעת מכרזי הפסד ועוד.
·       בד בבד עם חתימת ההסכם חתמו הארגונים על תקנון עבודה המגדיר באופן ברור את חובותיהם של עובדי שמירה ואבטחה.
ג.           תחולה:
8.        כניסתו לתוקף של ההסכם הותנה בפרסום צו ההרחבה על ידי שר הכלכלה, ולפיכך נכון למועד זה הוראותיו טרם נכנסו לתוקף.
9.        ההסכם הקיבוצי החדש בענף השמירה והאבטחה, מבטל ומחליף את ההסכם הקיבוצי הקודם אשר נחתם ביום 2.11.2008 והורחב בצו הרחבה אשר נחתם ביום 21.6.2009.
10.     בהתאם לכך, עם פרסום צו ההרחבה ברשומות יבוטל ההסכם הקיבוצי הקודם ו/או צו ההרחבה הקודם וייכנסו לתוקף ההסכם החדש והצו החדש. מיום זה ואילך ההוראות היחידות אשר תחייבנה מעסיקים ועובדים המועסקים ואשר יועסקו בענף השמירה והאבטחה, הינן הוראות ההסכם הקיבוצי החדש ו/או צו ההרחבה החדש.
11.     לגבי עובדים אשר יועסקו עד ליום פרסום צו ההרחבה ברשומות, תחולנה הוראות ההסכם החדש מיום הפרסום ואילך (כאשר עד למועד הפרסום ממשיכות לחול הוראות ההסכם הקודם). לגבי עובדים אשר ייקלטו לעבודה החל ממועד פרסום הצו ברשומות, תחולנה הוראות ההסכם החדש מיום קבלתם לעבודה ואילך.
12.     ראוי לציין כי ההסכם אינו חל על עובדי אבטחה אשר יועסקו על ידי מזמיני שירות באופן ישיר, וכן הוא אינו חל על עובדים מתחת לגיל 18 ו/או עובדי מטה לרבות הנהלה, מנהלה, מנהלים מקצועיים ועוד.
ד.          פירוט הוראות ההסכם הקיבוצי:
שכר עבודה:
13.     במסגרת ההסכם נקבע שכר שעתי מינימאלי של 25.5 לעובד שמירה ו- 26.6לאחראי שמירה. השכר האמור צפוי להתעדכן בעתיד, במקרה בו ייחתמו הסכמי מסגרת עתידיים במגזר הציבורי.
14.     עוד נקבע כי שבוע העבודה בענף האבטחה הינו בן 5 ימי עבודה- 43 שעות שבועיות.
15.     עוד קובע ההסכם כי תשלום שעות נוספות יבוצע כחוק ואולם שמורה הזכות לעובדים ומעבידים בענף להחיל הסדר בעניין תשלום תוספת בגין עשות נוספות גלובליות, אשר יחול בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם הקיבוצי, בימי חול בלבד.
הסדר פנסיוני מיטיב:
16.       ההסכם מקנה זכות להפרשות פנסיוניות מלאות כמקובל בשירות המדינה, בעד רכיבי השכר כהגדרתו בחוק פיצויי פיטורים, וכן בגין רכיב דמי ההבראה, בתום חודש עבודה רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון (או מיום כניסתו של ההסכם לתוקף, לפי המאוחר – ד.ב.)-
6.5% תגמולי עובד;
7% תגמולי מעביד;
8.33% פיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים;
17.       עוד קובע ההסכם כי יש לבצע הפרשות בעד גמול עבודה בשעות נוספות וביום המנוחה בשיעור הבא-
6.5% תגמולי עובד;
7% תגמולי מעביד;
6% פיצויים;
18.       בנוסף לכך יש לבצע  הפרשות בעד קצובת נסיעות בשיעור:5% תגמולי עובד +5% תגמולי מעביד;
19.       כמו כן נקבע כי שינויים בשיעור ההפרשות שיחולו בעתיד בשירות המדינה יהיו תקפים גם ביחס לעובדי שמירה עליהם חל ההסכם הקיבוצי.
20.       ההסכם קובע כי יש לבטח את העובדים הממתינים לצירופם להסדר הפנסיוני בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי הכולל פיצוי קבוע בגין נכות עקב תאונה שאינה תאונת עבודה או מוות חו"ח. ביטוח כאמור יכלול פיצוי בסך 150,000 ₪ במקרה מוות ופיצוי קבוע בשיעור 75% משכר העובד במקרה של אובדן כושר. סכום הפרמיה לא ייעלה על 0.5% משכר העובד. במידה וסכום הפרמיה יעלה על השיעור האמור, אזי גובה השכר המבוטח זה, יותאם הפיצוי באופן יחסי – אלא אם העובד יבקש לשאת בעלות הנוספת.
21.       יודגש כי ההפרשות לפיצויי פיטורים מכוח ההסכם הינן במקום תשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים- זאת אך ורק בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם מבוצעת ההפרשה.  בהתאם לכך, ההפקדות עבור רכיב הפיצויים אינן ניתנות להחזרה למעביד, אלא אם העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאירו זכאות לקבלת הכספים לפי תקנון הקופה, בשל פרישה לגמלאות, נכות או מוות או למעט מקרה של פסק דין השולל מהעובד זכאותו לפיצויים על פי סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
הפרשות לקרן השתלמות:
22.       ההסכם הקיבוצי מחייב ביצוע הפקדות לקרן השתלמות לכלל עובדי השמירה עליהם חל ההסכם הקיבוצי.
23.       מועד ההפרשות הינו בתום 2 חודשי עבודה, רטרואקטיבית ממועד תחילת עבודתו (או מיום כניסתו של ההסכם לתוקף, לפי המאוחר – ד.ב.).
24.       שיעור ההפרשות הינו 7.5% מעביד + 2.5% עובד והוא יבוצע מהשכר כהגדרתו בחוק פיצויי פיטורים וכן בגין רכיב דמי ההבראה.
תשלום דמי הבראה לפי הכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה:
25.       ההסכם קובע זכות לקבלת דמי הבראה בתעריפים הנהוגים במגזר הציבורי (427 ₪ כיום).
26.        דמי ההבראה ישולמו בשכר חודש יוני ולא יאוחר משכר חודש אוגוסט, גם לעובדים שעבדו פחות מ-12 חודשים בשנה (באופן יחסי).
27.       התשלום יעשה לא יאוחר משכר חודש דצמבר של אותה שנה, ובאפן יחסי לחלקיות המשרה.
28.       נוסח החישוב לגבי עובדים שעתיים הינה: תעריף ההבראה * מספר ימי ההבראה לפי הוותק / 2,2322 (שעות עבודה בשנה – 12 חודשים * 186 שעות בחודש).
29.       להלן פירוט ימי ההבראה:
וותק אצל הקבלן או במקום העבודה           מספר ימים
3 שנים ראשונות                                         7
מהשנה ה-4 עד ה-10                                  9
מהשנה ה-11 עד ה- 15                               10
מהשנה ה-16 עד ה- 19                               11
מהשנה ה-20 עד ה-24                                12
מהשנה ה- 25 ואילך                                   13
סבסוד ארוחות:
30.       ההסכם הקיבוצי קובע כי עובדי שמירה יהיו זכאים לרכוש מזון במזנון המסובסד על ידי מזמין השירות (ככל שקיים מזנון כזה באתר), תמורת תשלום זהה לזה המשולם על ידי עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.
שי לחגים
31.       עוד קובע ההסכם כי חברות אבטחה יחויבו להעניק לעובדים שי לרגל ראש השנה ולרגל פסח, בהתאם להוראות הזכאות שבכללי החשב הכללי ונציבות שירות המדינה.
32.       גובה השי לרגל כל אחד מהחגים יעמוד על 212.5₪ ויעודכן מעת לעת ע"פ הנהוג במדינה. השי לא יינתן בטובין או בשווה כסף (תלושים וכו') אך ניתן להעניק אותו לעובדים באמצעות מתן כרטיס אשראי הנושא את סכום השי לחג.
33.       השי יינתן רק לעובדי שמירה המועסקים בתחילת החודש בו חל ערב ראש השנה או ערב פסח.
34.       עובד במשרה חלקית, יהא זכאי אף הוא לשי לחגים, ואולם ההטבה תינתן בהתאם לחלקיות משרתו.
35.       בנוסף לכך קובע ההסכם כי כאשר מוענקת מתנה בטובין לעובדי הלקוח/ מזמין השירות, המועסקים באותו מקום עבודה) (למשל- סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט), מזמין השירות יחויב בהענקת מתנה בטובין בשווי השתתפות מזמין השירות לגבי עובדיו, ובאותם מועדים בהם היא ניתנת לעובדי הלקוח.
 
מחלה:
36.       ההסכם מקנה זכות לדמי מחלה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, ואולם נקבע כי על אף הקבוע בהוראות חוק דמי מחלה, הצבירה החודשית תהיה יומיים לכל חודש עבודה מלא, אך לא יותר מ-130 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק.
חופשה והיעדרויות:
37.       חופשה שנתית: העובדים יהיו זכאי לחופשה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951.  מספר ימי החופשה הינו, כדלקמן:
בעד שנת העבודה                          מספר ימי עבודה                
1-2                                                 10                                                                      
3-4                                                 11                                                                      
5                                                    14                                                                      
6                                                    18                                                                      
7-8                                                 19                                                                      
9        ואילך                                     23          
38.      חופשה מסיבות משפחתיות: בנוסף, כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לימי חופשה בתשלום הנוספים לימי החופשה האמורים, כדלקמן:
           לרגל נישואיו: 3 ימי חופשה
           לרגל נישואי ילדיו:        יום חופשה
           לידת ילד:                       יום חופשה           
39.       אבל: בנוסף, עובד אשר נעדר בתקופת אבל מכוח דת או נוהג, זכאי להיעדר עד 7 ימים בתשלום מלא בגין ימי היעדרותו.
40.      יום הזיכרון: בנוסף על האמור עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירות צבאו או בפעולת איבה, זכאי להיעדר ביום הזיכרון תוך קבלת שכר מלא.
חגים:
41.  ההסכם קובע כי לאחר 3 חודשי עבודה עובד שלא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום אחריו מכל סיבה שהיא; או עובד אשר משובץ בימים קבועים ויום החג חל ביום שיבוצו הקבוע והעבד לא עבד מבחירתו ביום החג בהסכמת המעסיק או מעבר מעבודתו ביום החג בהוראת המעסיק,  יהא זכאי לתשלום בגין 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי הפסח, יום העצמאות ושבועות) ולמעט חג אשר חל בשבת.
42.  עובד בן דת אחר זכאי לתשלום בגין ימי חג ועד ל- 9 ימים בשנה. דמי החג יהיו בהתאם לממוצע השכר ב-3 החודשים לפני החג.
43.  עובד שיעבוד ביום החג, זכאי לתוספת חג בשיעור 50% מהשכר הרגיל כקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה וליום מנוחה חלופי ללא תשלום ("מנוחת פיצוי") ואולם במקרה כזה עובד שהועסק בחג לא יהיה זכאי לדמי חג.
בגדי עבודה:
44.  על המעסיק לספק לעובדיו מידי שנה בגדי עבודה לפי הצרכים ואין לגבות עבורם תשלום ו/או פקדון. בתום תקופת העבודה על העובד להחזיר לפחות סט אחד של בגדים ואת הציוד שקיבל מהמעסיק. במידה ולא ייעשה כן רשאי המעסיק לנכות מהשכר האחרון את עלות הביגוד עד לתקרה של 150 ₪ ואת עלות ציוד האבטחה כמוגדר בהסכם עד לתקרה של 300 ₪. ניכוי כאמור יש לבצע בהתאם להוראות סעיף 17(ה) להסכם הקיבוצי, בשים לב לסנקציה אשר נקבעה למקרה של ניכוי שאינו מוצדק.
נסיעות:
45.  בשונה מההסכם הקיבוצי הקודם, במסגרת ההסכם הנוכחי, נקבע כי החזר הוצאות הנסיעה הינו בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי שבין ההסתדרות ללשכת התיאום.
46.  עובד המוסע על ידי מעבידו אינו זכאי לתשלום בגין נסיעות- אלא אם העובד נאסף ומורד בנקודה המרוחקת מביתו (ואז על המעביד לשאת בעלויות ההגעה אל הנקודה וממנה (עד לתקרה הקבועה בהסכם הקיבוצי בעניין).
47.  נסיעות מאתר לאתר במהלך יום העבודה הנעשות לבקשת המעסיק ושלא בהתאם למתוכנן ישולמו ע"י המעסיק – ככל שתשלום זה לא מכוסה במסגרת תשלום הנסיעות הרגיל. זמני הנסיעה ייחשבו כשעות עבודה.
המתנה בין משמרות וביטול משמרת:
48.  ביטול שיבוץ לעבודה: עובד שהוזמן לעבודה אך לא הועסק בפועל מסיבות שאינן תלויות בו מבלי שקיבל הודעה מראש של יום מראש (במקום יומיים ע"פ ההסכם הקודם) לפחות יהא זכאי לשכר עבודה בגין יום העבודה אליו הוזמן ובמידה ויצא לעבודתו אף יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
49.  תשלום מיוחד בגין המתנה בין משמרות: בוטל.
מטווחים והשתלמויות:
50.  ההשתתפות במטווח ו/או השתלמות ו/או רענון במהלך תקופת העבודה הינה על חשבון המעסיק לרבות העלויות הכרוכות. פעילות שכזו תחשב לזמן עבודה. העובד יהא זכאי לשכר עבודה והחזר הוצאות נסיעה בגין השתתפותו בפעילות.הוראה זו תחול גם על מטווח, השתלמות או ריענון שבוצעו לפי הנחיית המעסיק טרם תחילת העבודה בפועל.
51.  השכר המשולם לא יפחת משכר בגין שעת עבודה מלאה (גם אם הפעילות ארכה זמן קצר משעה) ובנוסף יש לשלם החזר הוצאות נסיעה.
52.  הזכות לשכר בגין המטווח, השתלמות או רענון ירי, תהא רק בגין שעות השהות במתקן האימונים, ועל שעות אלה יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה (אשר כידוע כוללות הוראה הקובעת כי זמני ההפסקה, כהגדרתם בחוק, אינם בבחינת שכר עבודה – ד.ב.).
נשק:
53.  מעביד רשאי לגבות מעובד אשר לו רישיון נשק על שמו עד 50% מאגרת רישיון הנשק. בכל מקרה של סיום עבודה מבלי להשלים שנה מלאה, על המעסיק להשיב לעובד את החלק היחסי של האגרה אשר נגבתה ממנו בגין התקופה בה לא עבד ובגינה שולמה אגרה. מעבר לכך, אין לגבות סכומים נוספים בגין הנשק ו/או ביטוח ו/או רישיון ו/או אגרה.
פיטורים והתפטרות:
54.  לעניין פיטורים והתפטרות תקופת הניסיון  הינה 24 חודשים.
55.  מעסיק רשאי לפטר עובד בתקופת ניסיון תוך מתן הודעה מוקדמת כחוק.
56.  פיטורי עובד קבוע אפשריים מסיבה מספקת, ויקדים אותם מו"מ בין הצדדים. צמצומים בעבודה הינם סיבה מספקת לפיטורים ובלבד שהפיטורים ייעשו לפי וותק העובד ובהתאם לצרכים, כאשר לעובד תשמר הזכות לשוב לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה- זאת למשך שנה מיום סיום עבודתו.
 
57.  הליך פיטורי עובד קבוע:
(1)            טרם קבלת החלטה על פיטורי עובד קבוע יש להודיע לעובד ולנציגות העובדים על הכוונה לפטר העובד ולערוך שימוע. השימוע יתקיים תוך 9 ימי עבודה מיום ההודעה.
(2)             במידה ולאחר השימוע הוחלט על פיטורי העובד יש למסור לעובד ולנציגות העובדים הודעה על כך. במקרה כזה על הנציגות להודיע עמדתה תוך 9 ימי עבודה ממועד קבלת פניית המעסיק.
(3)              במידה והנציגות תיתן הסכמתה, יסיים העובד עבודתו כאשר תקופת ההודעה המוקדמת תמנה מיום ההודעה לעובד .
(4)             במקרה בו הודיעה הנציגות על התנגדות לפיטורים יועברו חילוקי הדעות לוועדה פריטטית שתורכב מנציג החברה ונציג ההסתדרות.
(5)             במקרה בו הודיעה הוועד הפריטטית להחלטה מוסכמת, יפעלו הצדדים לפי ההסכמה. במקרה של חילוקי דעות תפעל החברה לפי שיקול דעתה ולהסתדרות הזכות לפנות לבית הדין לעבודה. על הוועדה להודיע עמדתה תוך 5 ימי עבודה מהיום שהודיעה נציגות העובדים על התנגדות לפיטורי העובד.
(6)             על כל התהליך להסתיים תוך 21 ימים אשר יכללו במניין ההודעה המוקדמת אשר מועד תחילתה הינו מועד מתן ההודעה לעובד ולנציגות העובדים על הכוונה לפטרו.
58.  שונות:
הפסקות:  בעניין זה מפנה ההסכם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.
קנסות ועונשים: כקבוע בחוק הגנת השכר, אין לקנוס עובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו אלא בהתאם להוראות ההסכם, תקנון המשמעת, והוראות כל דין.
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין