עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> העסקת נוער עובד
תל-אביב, כ"ח אייר תשע"ו
                                                                                                            5 יוני 2016
 
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:     העסקת נוער עובד
 
לאור חופשת הקיץ של בתי הספר הממשמשת ובאה, ויציאת בני הנוער לחופשה להלן מספר כללים הקבועים בחוק עבודת הנוער ובחוק שכר מינימום המתייחסים להעסקת נוער עובד:
 1. בתקופת חופשת לימודים רשמית (תקופת חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט) ורק בתקופה זו מותר להעסיק נערים החל מגיל 14. בתקופת הלימודים הרשמית אסור להעסיק נער שלא מלאו לו 15 שנה.
 2. ניתן לקבל משר הכלכלה היתר מיוחד לתקופה מוגבלת בלבד להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה ציבורית, אומנותית או פרסומית.
 3. שכר המינימום לנוער עובד, החל ממשכורת יולי 2016 הינו כדלקמן:
 
גיל שכר חודשי
(עד 40 שעות שבועיות)
שכר לשעה
עד גיל 16 3,377.5  ₪ 19.52  ₪
עד גיל 17 3,618.75  ₪ 20.92 ₪
עד גיל 18 4,004.75 ₪ 23.14 ₪
חניך (כהגדרתו בחוק החניכות) 2,895  ₪ 16.73 ₪
18 ומעלה - בוגר (עד 43 שעות שבועיות) 4,825  ₪ 25.94 ₪
 
 1. משרה מלאה לנער הינה 173 שעות לחודש.
 2. בנוסף לשכר המינימום זכאים בני הנוער להשתתפות בהחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי עלות דמי הנסיעה בפועל עד מקסימום 22.4  ₪ ליום עבודה.
 3. נער עובד זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה (במקום 14 ימים לבוגר).
 4. אסור להעסיק נער בעבודה פיזית, בעבודה הכרוכה בעיסוק במכשור מורכב היכול לסכנו (עבודה עם מכונות כבדות או מסוכנות כמו לדוג' מכונות חיתוך), בעבודה המצריכה מגע עם חומרים מסוכנים או כאלה המתלקחים במהירות, עבודה בטמפרטורה שאינה בין 4-40 מעלות.וכל עבודה היכולה לסכן את בריאותו או נפשו של הנער ולהזיק להתפתחותו.
 5. מעסיק המעסיק נער מתחת לגיל המותר ללא קבלת היתר או בעבודה היכולה לסכן את בריאותו ,נפשו או להזיק להתפחותו, העונש המקסימאלי שיכול ויוטל עליו הינו שנה מאסר או קנס בגובה 43,800 ₪.
 6. אין יותר צורך בהוצאת הפנקס בלשכות שירות התעסוקה -  אישור רפואי וצילום תעודת הזהות של הנער העובד או הוריו אצל המעסיק, יחשבו כחלופה לפנקס העבודה.
 7. מעסיק המעסיק נער ללא שקיבל אישור רפואי העונש המקסימאלי שיכול ויוטל עליו הינו חצי שנה מאסר או קנס בגובה 29,200 ₪.
 8. מעסיק המעסיק נער מבלי שהנפיק פנקס עבודה יכול ויוטל עליו קנס בגובה 14,400 ₪.
 9. אסור בתכלית האיסור להעסיק נער יותר מ- 8 שעות עבודה ליום ו- 40 שעות עבודה בשבוע. במקומות עבודה בהם מונהג שבוע עבודה של 5 ימים בשבוע ניתן להעסיק בני נוער מעל גיל 16 עד ל-9 שעות ביום בכפוף לכך, כי הנער לא יועסק מעבר ל-40 השעות השבועיות המותרות.
 10. בשום פנים ואופן אסור להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית אשר חייב להיות לפחות משך 36 שעות ברציפות ולכלול את יום המנוחה המקובל בהתאם לדתם (נער יהודי-יום שבת). איסור זה הינו מוחלט וגובר על היתרים אשר ניתנו בענפים מסוימים במשק לגבי בגירים.
 11. מבלי לגרוע מן האמור, היה ומעסיק הפר את החוק והעסיק נער בימים או בשעות האסורים, מוטלת עליו חובת התשלום של הגמול המיוחד הקבוע בחוק (שעות נוספות/שבת/חג). אין בכך, בכדי לגרוע מן העונש הקבוע בחוק למעסיק העושה כן, ומן המאסר או הקנס אשר יכול ויוטל עליו.
 12. לאחר 6 שעות עבודה רצופות יש לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה מהם לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא ללא תשלום. בזמן ההפסקה רשאי הנער לצאת ממקום עבודתו. אסור שהפסקה תעלה על שלוש שעות.
 13. אסור להעסיק נער מתחת לגיל 16 או נער אשר טרם סיים את כיתה י' בביה"ס (המאוחר מביניהם) בין השעות 20:00 עד 08:00, ואסור להעסיק נער מעל גיל 16 בין השעות 22:00 עד 06:00. אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד.
 14. בעניין זה משרד הכלכלה פרסם בשנת 2010 הוראה מיוחדת ולפיה לא תיאכף העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה עד לשעה 24:00, ובלבד שהמעסיק דאג להסעת בני הנוער לביתם מיד בתום שעות העבודה (ההסעה תהיה שלא בתחבורה ציבורית).
 15. מעסיק המעסיק נער בשעות מעבר לשעות האמורות או ביום מנוחתו השבועי או לא מאפשר לו לצאת להפסקה. העונש המקסימאלי שיכול ויוטל עליו הינו חצי שנה מאסר או קנס בגובה 26,100 ₪.
 16. על כל מעסיק לנהל פנקס לרישום נערים בו יפורט: שם הנער העובד ושם אביו, מספר ת.ז., מספר פנקס העבודה של הנער, תאריך לידתו, כתובתו, מועד תחילת העבודה במקום עבודתו הנוכחי, פירוט מדוקדק של מסגרת העבודה ושעותיו, מועדי ימי החופשה וימי המחלה והתאריך בו החל העובד לעבוד.
 17. במסגרת פנקס הרישום יעשה רישום מדויק שעות של עבודתו של הנער באמצעות שעון נוכחות או טופס ידני החתום מידי יום ע"י הנער העובד.חשוב להקפיד על כך למנוע חוסרים בשכר המשולם לנער.
 18. מעסיק אשר אינו מנהל פנקס שכזה, יכול ויוטל עליו קנס.
 19. אסור להעסיק בני נוער לתקופת "התלמדות" או תקופת ניסיון ללא תשלום יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מהיום הראשון לעבודה.
 20. יש לשלם לבני נוער תשלום מלא גם עבור ישיבות עבודה וימי הכנה.
 21. ככלל, אסור לנכות משכר העבודה של הנער ניכויים כלשהם כמו לדוג' - בגין איחור לעבודה. כמו כן, אסור לקנוס נער עובד בגין נזק אותו גרם במקום העבודה.
 22. בהתאם לחוק הודעה לעובד חובה למסור לכל נער ונערה את הטפסים ובהם פירוט זכויותיהם וחובותיהם, בנוסח הקבוע בחוק, וזאת בתוך 7 ימים ממועד תחילת העסקתם.
 23. על מעסיק המעסיק בני נוער, מוטלת החובה לפרסם במקום עבודתם את חוק עבודת הנוער, במקום בו יוכלו לראותו.
 24. בהתאם להוראה בכתב אשר פורסמה על ידי משרד הכלכלה בחוק עבודת הנוער לא יאכפו הסעיפים שיפורטו להלן בתנאי שהנער/ה היו בני 17.5 ויותר ביום ביצוע העבירה - לפי המצוין בת.ז. של נער/ה, ולאחר סיום חובת לימודיהם כדין ולא יינקטו בגינם בהליכים במידה והמעשה ו/או המחדל נשוא התיק אינם מהווים עבירה גם לו נעשו כלפי בגיר. רשימת הסעיפים כוללת את סעיף 20 (בעניין העסקה של יותר משמונה שעות ביום או ארבעים לשבוע), סעיף 21 (העסקה ביום מנוחה שבועי),סעיפים 24 ו 25 (העסקה לאחר השעה 22:00 ללא היתר או בניגוד להיתר) לחוק הנוער. מדובר באי אכיפה פלילית בלבד, כך שאין בכך כדי לשלול זכות הנער לקבלת ההטבות החלות על נוער.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
                                                                                                            בכבוד רב
דוד בכור, עו"ד
 
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין