עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6
לכבוד
קהל לקוחותנו
 
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:                  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה- 2014
 
1.       ביום ה- 16/12/14 פורסם ברשומות תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה- 2014, אשר ייכנס לתוקף החל מיום 30/01/2015 (45 יום מיום פרסומו ברשומות).
2.       במסגר התיקון לחוק, הוטלו חובות על מעסיק ביחס למועמדים לעבודה.
3.       החוק קובע כי על מעסיק למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב על:
א.     התקדמות הליכי המיון לעבודה
זאת לכל המאוחר חודשיים מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון, ואחת לחודשיים לאחר מכן (בהנחה והליכי המיון נמשכים).
ב.     אי קבלה לעבודה של מועמד
זאת תוך 14 יום מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
4.       יש לשים לב כי "הליכי מיון" מוגדרים בחוק כ: "ראיון או בחינה".
5.       הודעה כאמור חייבת לכלול את הפרטים הבאים: שם המעסיק, שם המועמד, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, זהות הגורם שערך את הליכי המיון- אם אינו המעסיק, התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון ושמו של שולח ההודעה מוטעם המעסיק ותפקידו. מצ"ב נוסח מוצע.
6.       עוד מובהר במסגרת החוק כי הודעה כאמור יכולה להישלח גם באמצעות אמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר (לדוגמא: דוא"ל).
7.       התיקון לחוק לא יחול על:
א.     הליכי מיון לעבודה אשר תקופתה הינה עד 30 יום.
ב.     עבודה בענף ההסעדה.
ג.      מעסיק המעסיק פחות מ-25 עובדים.
8.       עוד נקבע כי שר הכלכלה באישור ועדת העבודה ראשי לקבוע כי החוק לא יחול לגבי סוגי עבודות או מקומות עבודה נוספים מעבר לאמור לעיל.
9.       החוק קובע כי הליכי מיון אשר החלו טרם כניסתו לתוקף של החוק וטרם נסתיימו, יש ליתן לגביהם הודעה בתוך חודשיים מיום כניסתו לתוקף של החוק.
 
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
                 בכבוד רב
                                                                                                                                       דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין