עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> צו הרחבה בענף הניקיון
תל-אביב, ט' באדר ב תשע"ד
11/03/2014
 
 
לכבוד
קהל לקוחותינו
 
 
 
ג.א.נ,
 
הנדון:           צו הרחבה בענף הניקיון
 1. ביום ה-05/02/2014 נחתם על ידי שר הכלכלה, מר נפתלי בנט, צו ההרחבה בענף הניקיון. צו ההרחבה החדש ביטל את צו ההרחבה הקודם בענף, אשר נחתם בשלהי שנות השבעים של המאה הקודמת .
 2. צו ההרחבה הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הניקיון אשר נחתם בין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואיגוד ארצי של עובדי הניקיון ביום 11.7.2013.
 3. חתימתו של צו ההרחבה הביאה לכניסה לתוקף של הוראות מרכזיות בהסכם הקיבוצי עצמו, שהותנו בהרחבה בצו ההרחבה.
 4. ככלל, בהתאם לצו ההרחבה החל מיום 01/03/2014 או מועד פרסום הצו ברשומות (לפי המאוחר), ייהנו עובדים המועסקים בעבודות ניקיון ו/או אחזקה אצל מעסיקים בתחום הניקיון ו/או התחזוקה מתנאי שכר משופרים ומיטיבים ביחס לאלו להם היו זכאים עד כה. יחד עם זאת לגבי עובדי ניקיון המועסקים על ידי חברות הנותנות שירותים בבתי מלון, מועד הצו נדחה ליום 1.7.2014.
 5. לצו ההרחבה יש השלכה ישירה על כל המעסיקים בענף הניקיון (אשר אינם חברים בארגון חברות הניקיון בישראל), אך יש לו השלכה גם על מזמיני השירותים בתחום זה, זאת לנוכח האחריות החלה עליהם מכוח הוראות החוק להגברת האכיפה.
 6. להלן עיקרי תנאי השכר והזכויות הסוציאליות אשר נקבעו בצו ההרחבה:
 1. שכר עבודה:
עובד ניקיון במגזר הפרטי אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי של 4,646.25 ₪ (שכר שעתי בגובה 24.98 ₪), כאשר "אחראי ניקיון", יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה 4,852.75 ₪ (תעריף שעתי בגובה 26.09 ₪).
 
 1. שעות נוספות:
צו ההרחבה קובע כי עובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.
שבוע העבודה של עובד יהיה 43 שעות שבועיות. עובד לא יעבוד יותר מ- 12 שעות ביום.
בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה (יום חול) יהיה עובד זכאי לשכר עבודה של 1.25 משכרו הרגיל.
בגין השעה האחת עשרה והשתיים עשרה באותו יום עבודה (יום חול), יהיה העובד זכאי לשכר עבודה של 1.5 משכרו הרגיל.
 1. תוספת ותק:
החל מהשנה השנייה ואילך כל עובד יהיה זכאי לתוספת ותק אשר תעמוד על 0.35 ₪ כל שעת עבודה. החל מהשנה השישית ואילך תעמוד תוספת הותק על 0.46 ₪ לכל שעת עבודה.
 1. הפרשות לקופת גמל:
 1. הצו מקנה זכות להפרשות פנסיוניות מלאות בעד רכיבי השכר כהגדרתו בחוק פיצויי פיטורים וכן בגין רכיב דמי ההבראה בשיעור מדורג -
לתקופה שעד 30.6.2015 6.5% תגמולי עובד +7% תגמולי מעביד +8.33% פיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים;
לתקופה שהחל מיום 1.7.2015: ;7% תגמולי עובד +7.5% תגמולי מעביד +8.33% פיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים;
 1. בנוסף לכך יבוצעו הפרשות בעד גמול עבודה בשעות נוספות וביום המנוחה בשיעור מדורג-
לתקופה שעד 30.06.2015: 6.5% תגמולי עובד +7% תגמולי מעביד +6% פיצויים;
לתקופה שהחל מיום 01.07.2015: 7% תגמולי עובד +7.5% תגמולי מעביד +6% פיצויים;
 1. בנוסף לכך יבוצעו הפרשות בעד קצובת נסיעות בשיעור:5% תגמולי עובד +5% תגמולי
 2.  
 1.   הפרשות לקרן השתלמות:
צו ההרחבה  מחייב ביצוע הפקדות לקרן השתלמות לכלל עובדי הניקיון במגזר הפרטי בדומה לעובדי מדינה וזאת החל מיום 1.10.2014 או החל ממועד תחילת עבודתו של העובד, לפי המועד המאוחר.
שיעור ההפרשות הינו 7.5% מעביד + 2.5% עובד והוא יבוצע משכרו השעתי של העובד וכן בגין רכיב דמי ההבראה.
 
 
 1. דמי הבראה:
צו ההרחבה קובע כי מספר ימי ההבראה ייקבע על פי וותק העובד, כדלהלן:
 
מספר שנות ותק מספר ימי הבראה
3 7
4-10 9
11-15 10
16-19 11
20-24 12
25 ואילך 13
 
 
 
נקבע כי החל מיום 1.7.14 המחיר ליום הבראה יעמוד על 423 ₪ והוא יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 2013.
עוד נקבע כי עובד שעבד פחות מ-12 חודשים בשנה, יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בה עבד.
עובד המועסק במשרה חלקית, יהיה זכאי לדמי הבראה שיחושבו יחסית לחלקיות משרתו.
לגבי עובד שעתי- נקבע בצו ההרחבה החדש מנגנון ייחודי לחישוב דמי ההבראה, כמרכיב שכר שעתי מידי חודש בחודשו.
 1.        סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה:
צו ההרחבה קובע כי במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות, יהיה עובד, המבצע עבודתו בפועל באותו מקום עבודה, זכאי לרכוש, בסבסוד המעסיק, ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים, בעד אותה ארוחה, עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה.
 1. שי לחגים ומתנה בטובין:
צו ההרחבה קובע כי מעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד, שי לרגל ראש השנה ולרגל פסח. גובה השי לרגל כל אחד מהחגים יעמוד על 212.5 ₪.
החל משנת 2014 ואילך גובה השי לחג יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג לבין מדד חודש ינואר 2013.
צו ההרחבה עוד קובע כי השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תלושי קנייה).
זכאות זאת קיימת לגבי כל עובד המועסק לפחות בהיקף משרה של 50% משרה או שעבד לפחות 93 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחד.
עובד אשר מועסק בהיקף משרה נמוך מן האמור לעיל, יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות
משרתו.
בנוסף לאמור לעיל, נקבע כי כאשר מוענק מתנה בטובין לעובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה, המעסיק יהיה מחויב להעניק לעובד, מתנה בטובין בשווי השתתפות מזמין השירות לגבי עובדיו, כפי שיהיה מעת לעת, בהתאם לאותם כללים ומועדים בהם היא ניתנת לעובדי מזמין השירות.
 1. דמי מחלה:
צו ההרחבה קובע כי עובד יהיה זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, לפי השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים ודמי הבראה. חשוב להדגיש כי בהסכם הקיבוצי בענף הניקיון נקבעה הוראה עדיפה (זכות צבירה של עד 130 ימי מחלה).
 1. חופשה שנתית:
מספר ימי החופשה להם יהיו זכאיים עובדי הניקיון הינו גבוה מן הקבוע בחוק חופשה שנתית, כדלהלן:

 
ותק בשנים מספר ימי החופשה השנתיים, לפי חמישה ימי עבודה בשבוע מספר ימי החופשה השנתיים לפי שישה ימי עבודה בשבוע
1-2 10 12
3-4 11 13
5 13 15
6 18 20
7-8 19 21
9 ואילך 23 26
 
 
 
 1. חופשה מסיבות משפחתיות:
הצו קובע כי כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לשלושה ימי חופשה לרגל נישואין.
                    ימי החופשה המפורטים הינם בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי העובד כנזכר לעיל.
 1. ביגוד עבודה וציוד:
צו ההרחבה קובע כי על המעסיק לספק, על חשבונו, לכל עובדיו, בכל עת וברציפות וככל שנדרש על פי הוראות תקנות הבטיחות, נעלי בטיחות תקינות. כמו כן, על המעסיק לספק על חשבונו, לכל עובדיו, מידי שנה, לפחות 2 סטים של מדי עבודה. כל סט של מדי עבודה יכלול: חולצה או מקטורן ומכנסיי עבודה או סינר עבודה.
מודגש כי המעסיק לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק. כמו כן המעסיק לא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו של העובד.
הביגוד ייחשב כבלוי בתום תקופת שנת עבודה.
 1. החזר הוצאות נסיעה:
הצו קובע כי המעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה בהתאם להוראות צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים בעניין זה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
עובד המוסע על ידי המעסיק ועל חשבונו- לא ישולם לו החזר הוצאות. עם זאת במידה והעובד יוסע על ידי המעביד למקום פיזור המרוחק מביתו- העובד יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות נסיעה.
נסיעות העובד מאתר עבודה לאתר אחר, לבקשת המעסיק, במהלך יום עבודה ושלא בהתאם למתוכנן- ישולמו על ידי המעסיק.
במידה ותחבורה ציבורית אינה מגיעה לאתר בו מועסק עובד או שהעובד סיים עבודתו בשעה שאין תחבורה ציבורית- המעסיק ידאג להסעת העובד ללא חיוב העובד בתשלום.
 
 
 
 1. חגים:
עובד בשכר יהיה זכאי לאחר 3 חודשי עבודה שלא נעדר מהעבודה יום לפני החג ו/או יום אחרי החג אלא בהסכמת המעסיק, יהיה זכאי לתשלום מלוא בעבור 9 ימי חג כדלקמן: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג פסח, 1 יום העצמאות, 1 חג השבועות, ובכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז עליו כחוק (כגון יום בחירות) ויחול עליו תשלום שכר עבודה. עובד בשכר לא יהיה זכאי לתשלום בגין יום חג החל בשבת.
עובדים בשכר בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום גם בגין ימי חגים ולא יותר מ-9 ימים בסה"כ.
עובד חודשי זכאי למשכורתו הרגילה גם בחופשת החג ולפיכך הוא אינו זכאי לכל תשלום נפרד עבור חופשה בימי חג.
עובד אשר מועסק בחג יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל וליום מנוחה חלופי ללא תשלום, וכן לתשלום מלוא הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, בנוסף לתוספת החג.
עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום עבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי הרגיל שלו בשלושת החודשים הקודמים לחודש בו חל יום החג.
 1. היעדרות ביום הזיכרון:
בנוסף לימי חופשה להם זכאים העובדים, עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא.
בן משפחה- בנו/בתו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/אחותו/סבו/סבתו.
 1. ימי אבל:
על פי צו ההרחבה העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו מטעמי דת או נוהג, לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ויהיה זכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו, ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל.
 1. מקום לאחסון חפצים אישיים ומקום למנוחה והתרעננות:
הצו קובע כי על המעסיק לדאוג באמצעות מזמין השירות, לכך שלכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום בטוח לאחסן את חפציו האישיים בזמן העבודה וכן לכך שלכל עובד יהיה באתר שבו הוא עובד מקום ראוי וסביר שבו הוא יוכל לנוח ולהתרענן בהפסקות.
 
 1. הפסקות:
צו ההרחבה קובע כי על המעסיק ליתן לעובד הפסקות מהעבודה במהלך יום העבודה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. תשלום בגין הפסקות יבוצע בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. ואולם, במקום שבו מזמין השירות משלם למעסיק תשלום בגין הפסקה שהינו מעבר לנדרש על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, כי אז המעסיק ישלם אף את התשלום האמור לעובד.
 1. איסור על הטלת קנסות ועונשים:
צו ההרחבה כי המעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי.
 1. פיטורים והתפטרות:
צו ההרחבה קובע כי המעסיק רשאי לפטר עובד, שטרם השלים 12 חודשי עבודה, בכפוף לחובת מתן הודעה מוקדמת. חובה דומה חלה גם על העובד המתפטר.
פיטורי עובד אשר השלים 12 חודשי עבודה, אפשריים מסיבה מספקת, ויקדים אותם מו"מ בין הצדדים.
צמצום בעבודה הינו סיבה מספקת לפיטורין. פיטורים בשל צמצום בעבודה ייעשו לפי ויתקו של העובד בעבודה וכן בהתאם לצרכי העבודה.
עובד אשר מפוטר לרגל צמצום בעבודה שמורה לו הזכות לחזור לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה, במשך שנה אחת מיום הפסקת עבודתו.
באם החליטה החברה על כוונתה לפטר עובד שהשלים 12 חודשי עבודה, תודיע על כוונתה לעובד ולנציגות העובדים ותקיים שימוע לעובד.
 1. הודעה מוקדמת:
עובד בשכר ועובד חודשי זכאים להודעת מוקדמת זהה בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה מוקדמת.
 1. תלוש שכר:
המעסיק יעביר לידי עובד מידי חודש בחודשו, לכל המאוחר במועד החוקי לתשלום השכר, תלוש שכר ובו פירוט מלא של כל התשלומים והניכויים מהשכר שינוסח בצורה ברורה ומובנת לעובד.
עם קבלת עובד חדש לעבודה- יתן לו המעסיק טופס המפרט את כל תנאי עבודתו, לרבות היקף השעות השבועיות של העובד. כמו כן בעת קבלת עובד חדש יתבקש העובד לפרט האם הופקדו עבורו הפקדות בעבר והאם ברצונו שההפקדות יופקדו לאותה קופה או לקופה אחרת.
 1. בטיחות:
המעסיק יתן, על חשבונו לכל עובד הדרכה בטיחותית מוסכמת ומתועדת עם תחילת עבודתו של כל עובד וכן מידי שנה והכל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
המעסיק יספק לכל עובד ציוד מגן אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה והכל בהתאם לסיכונים בעבודה.
כל מעסיק ימנה ממונה בטיחות אשר תפקידו יהיה להבטיח את השמירה על נורמות הבטיחות הראויות בעבודה.
מעסיק אשר מעסיק מעל 200 עובדים יהיה מחויב למנות ממונה בטיחות חיצוני.
עובד חייב להישמע להוראות הבטיחות, לפעול על פיהם ולנקוט באמצעים שהועמדו לרשותו ושהוסברו לו, על מנת למנוע פגיעה.
מקום בו עובדי המעסיק יוגדרו כעובדי בריאות החשופים לסיכוני הידבקות ידאג המעסיק כי עובדי יקבלו את כל החיסונים המתאימים.
 1. התקנת שעון נוכחות:
צו ההרחבה החדש הטיל חובה על המעסיק להתקין, על חשבונו, שעון נוכחות לצורך רישום ותיעוד שעות העבודה אצל מזמין השירות.
 
 1. חילופי מעסיקים:
 
במקרה של חילופי מעסיקם, תינתן לעובד הזכות להודיע למעסיק היוצא כי הוא מעוניין להיות מועסק אצל המעסיק הנכנס ברציפות להעסקתו אצל המעסיק היוצא.
באם הודיע העובד על רצונו להמשיך להיות מועסק כאמור לעיל, העובד יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא תשלום מלא בגין כל זכויותיו הסוציאליות לרבות תשלום מלא בגין פיצויי פיטורים. לעובד תיחשב כל תקופת עבודתו אצל המעסיק היוצר לצורך חישוב כל זכויותיו התלויות בותק אצל המעסיק הנכנס, לרבות לעניין מענק התמדה ותוספת ותק.
באם הביע העובד את רצונו לסיים את העסקתו אצל המעסיק היוצא ולא להמשיכה אצל המעסיק הנכנס, במקרה של חילופי מעסיקים, ייחשב העובד כמפוטר.
 1. מצ"ב עותק צו ההרחבה, בכל של סתירה בין הוראות בצו להוראות חוזר זה, הוראות הצו הן המחייבות.
 
 1. להלן יובאו עיקרי תנאי השכר והזכויות הסוציאליות העדיפות אשר נקבעו בהסכם הקיבוצי. יובהר כי צו ההרחבה חל על כל המעסיקים במשק הפועלים בענף הניקיון ואילו ההסכם הקיבוצי יחול אך ורק על מי שחבר בארגון חברות הניקיון בישראל.
 1. מענק מצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות רווחה:
ההסכם קובע כי על מנת לעודד מצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות רווחה בעבודה, יהיה על המעסיק לשלם, אחת לשנה, מענק מצוינות ו/או התמדה (בונוס) לעובדים ו/או לממן פעולות רווחה לעובדים, בכפוף לאמור להלן:
 • הסכום הכולל של המענקים יהיה 1% מהבסיס השכר באותה שנה.
 • המעסיק יחלק בכל שנה את הסכום הכולל במלואו.
 • עובד יכול להיות זכאי למענק רק אם יועסק בתקופה בעדה משולם המענק, כולה או חלקה, לפי עניין.
 • מעסיק ישלם את המענק לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תם השנה שבעדה משולם המענק.
 • המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין.
 1. דמי מחלה:
ההסכם קובע כי עובד יהיה זכאי לימי מחלה בתשלום בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, לפי השכר המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטורים ודמי הבראה.
ההסכם קובע כי במקום האמור בסעיף 4 (א) לחוק דמי מחלה מוסכם, כי תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ובסך הכל 24 ימי מחלה בשנה, אך לא יותר מ- 130 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה.
 1. פיטורים והתפטרות:
ההסכם קובע כי מנגנון סיום העסקה במסגרתו עובד בעל וותק של 12 חודשי עבודה ומעלה רשאי להזמין לשימוע את נציגות העובדים.
השימוע יתקיים תוך 9 ימי עבודה מיום ההודעה על הכוונה.
החליטה החברה, לאחר השימוע, על פיטורי העובד, תודיע על החלטתה לעובד ותפנה לנציגות העובדים.
 
הודיעה נציגות העובדים על הסכמתה- יסיים העובד את עבודתו כאשר מניין ימי ההודעה המוקדמת יחל מיום ההודעה לעובד.
הודיעה נציגות העובדים על התנגדותה- יועברו חילוקי הדעות לוועדה הפריטטית שתורכב מנציג החברה ונציג ההסתדרות. נציגות העובדים תודיע עמדתה בתוך 9 ימי עבודה מהיום שקיבלה את פנייה החברה.
הגיעה הועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת יפעלו הצדדים לפי החלטה. לא הגיעה הועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת תפעל החברה על פי שיקול דעתה ולהסתדרות תהא הזכות לפנות לבית הדין על פי שיקול דעתה. הועדה הפריטטית תודיע עמדה בתוך 5 ימי עבודה מהיום שהודיעה נציגות העובדים על התנגדותה לפיטורי העובד.
כל התהליך יסתיים תוך 21 יום, אשר יכללו במניין ההודעה המוקמת.
מוסכם כי במידה ועילת הפיטורים נובעת מחוסר שיבועת רצונו של מזמין השירות מתפקודו של העובד ו/או בשל בעיות משמעת והתנהגותו של העובד אצל מזמין השירות ו/או בשל צמצום בפעילות של מזמין השירותים, אזי מזמין השירות יוזמן לשימוע.
 1. ועדת פיקוח:
הצדדים יפנו לשר הכלכלה בבקשה שימנה ועדת פיקוח כהגדרתה בסעיף 33 א לחוק הסכמים קיבוציים אשר תפעל בהתאם לסמכויותיה בחוק הסכמים קיבוציים.
 1. עלות ערך שעת עבודה מינימלית
כנספח להסכם מצורפת טבלת הכוללת בתוכה את כל רכיבי השכר ותנאי העבודה אשר על המעסיק לשלם לעובדים על פי דין ועל פי ההסכם.
 1. מניעת מכרזי/הצעות הפסד:
בהסכם נקבע כי בהסכמת הצדדים עלות השכר המינימלית תהווה בסיס להתקשרויות למתן שירותים בענף, תוך מניעת ערכית מרכזי/הצעות הפסד.
 1. מקצועות הניקיון:
עוד נקבע כי צוות משותף להסכם יגבש בתוך 90 יום את הכללים להסמכת בעלי המקצוע המפורטים להלן ואת הקריטריונים הנדרשים מכל אחד מבעלי המקצוע: מפקח ניקיון צמוד, מפקח ניקיון אזורי ממונע, מחסנאי ניקיון, מבקר איכות, מנהל סניף, חשב שכר, מפעיל מיכון ייעוד, מקרצף חיפויי ברצפה, מנקה חלונות בגובה.
 
 1. יישוב חילוקי דעות וסכסוכים:
בהסכם נקבע כי הצדדים יקיימו ועדה פריטטית ראשונה, שמתפקידה לטפל, לברר ולתווך בחילוקי דעות בין הצדדים להסכם ויחידיהם בכל הנוגע לפרשנות ההסכם, יישומו ו/או ביצועו.
הועדה הפריטטית הראשונה והעליונה ישתפו פעולה עם נציגות העובדים המקומית שתיבחר או שתמנה ההסתדרות, לפי העניין.
עוד נקבעה כי במקרה של היעדר הסכמה חילוקי דעות יועברו לוועד פריטטית עליונה ובמידת הצורך לבורר.
 1. דמי חבר/דמי טיפול מקצועי ארגוני:
ההסכם קובע כי החברה תנכה משכר העובדים חברי הסתדרות העובדים הכללית החדשה מדי חודש בחודשו דמי חבר בשיעור 0.95% או שיעור אחר כפי שיקבע על יד מוסדותיה המוסכמים של ההסתדרות.
כמו כן נקבע כי החברה תנכה משכר העובדים שאינם חברי ההסתדרות ואינן חברים בארגון עובדים אחר דמי טיפול ארגוני מקצועי בשיעור 0.8% או שיעור אחר כפי שיקבע על יד מוסדותיה המוסכמים של ההסתדרות.
 1. ועדת מעקב:
במסגרת ההסכם הקומה ועדת מעקב, אשר תפקידה לעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ולהכריע בחילוקי הדעות הנוגעים להסכם.
ועדת המעקב תהא רשאית לקבוע העסקה על דרך השוואת תנאים חלף התנאים בהסכם זה, וזאת בהתחשב בנסיבות ההסקה בענף.
 
 1. חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם ו/או צו ההרחבה להורות חוזר זה הוראות ההסכם/הצו הן אלו המחייבות.
 
בכבוד רב,                                                                                 בכבוד רב
             שלמה בכור, עו"ד                                                                     דוד בכור, עו"ד
 
 

 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין