עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014

ג.א.נ,
 

הנדון:                  תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014

 
1.       בימים אלו פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה – 2014 אשר הביאו לביטולם של כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז- 2007 וייכנסו לתוקף החל מיום לינואר 2015.
2.       במסגרת התקנות מוגדר "עובד זר"- כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה שהוא בעל אשרה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב -1952, או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אשרה כאמור.
3.       "עובד זר חוקי" מוגדר במסגרת התקנות כמי שהתקיימו בו כל אלה:
א.     שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרת לפי דין;
ב.     הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;
ג.      הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5 (א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974;
4.       בהתאם לתקנות יינתנו נקודות זיכוי רק:
א.     לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודת מס הכנסה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו- 36 א לפקודת מס הכנסה.
ב.     לעובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודת מס הכנסה.
5.       כמו כן נקבע כי במידה והעובד הזר החוקי שהה באזור רק בחלק משנת המס יובא בחשבון בחישוב על מס הכנסתו החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי לפי העניין שהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.
6.       כן נקבע כי הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודת מס הכנסה, למעט האמור בתקנות, לא יחולו בחישוב המס החל על הכנסתו של עובד זר.
 
7.       לאור זאת, החל מיום 1.1.2015 נקודות זיכוי של תושב (2.25) או של תושבת (2.75) , יוענקו אך ורק לעובד זר חוקי בתחום הסיעוד, כל עובד זר אחר לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי (עובדת זרה חוקית תהיה זכאית לכל הפחות ל 0.5 נקודות זיכוי גם אם היא לא בתחום הסיעוד).
8.       כפועל יוצא, נראה כי עובד זר אחר, שאינו בתחום הסיעוד לא יהא זכאי מאותו מועד ואילך (1.1.15) לנקודות זיכוי לתושב, כאשר פליטים ממדינות אפריקה (אריתריאה, סודן וכו') וכן לכל עובד זר אחר שאינו בתחום הסיעוד , לא יהנו מהטבה זו מאותו מועד ואילך.
 
חוזר זה מהווה הסבר כללי והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.
 
 
                 בכבוד רב
                                                                                                                                       דוד בכור, עו"ד
 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין