עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> הסכם קיבוצי כללי (מסגרת)- עובדי קבלני שירותים במגזר הפרטי

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת)- עובדי קבלני שירותים במגזר הפרטי:


בחודש פברואר האחרון התגבש נוסח של הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) בין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים (בשם חלק הארגונים החברים בו) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה אשר נועד להסדיר את תנאי העסקתם ותנאיהם של עובדי חברות השירותים במגזר הפרטי (להלן: "ההסכם").

ההסכם הינו חלק ממהלך בו נקט יו"ר ההסתדרות על מנת להביא לקליטת עובדי השירותים ושיפור תנאי העסקתם.

במקביל להסכם זה נכרת הסכם קיבוצי בין המדינה לבין ההסתדרות שעניינו הסדרת תנאי העסקתם של עובדי חברות השירותים המועסקים במגזר הציבורי עליו נעמוד בהמשך.

השוואת תנאים:

פרק 1 להסכם קובע כי תנאי עבודתם של עובדים המועסקים אצל כל קבלני השירותים יותאמו לתנאי העבודה החלים במקום העבודה בו מוצבים עובדי הקבלן וזאת בין השאר לפי סוג העבודה והוותק אצל הלקוח. עוד קובע הפרק כי במקרה של מספר הסכמים קיבוציים החלים על העובד יש לנהוג לפי ההוראה המיטיבה עם העובד.

בהתאם לכך, בין השאר, עובדי שמירה ואבטחה המועסקים במקומות עבודה בהם תנאי העבודה נקבעו בהסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה (בתי מלון, מפעלים תעשייתים, חברות יבוא וייצוא וכ') יהיו הם זכאים לתנאים הקבועים בהסכמים הנהוגים אצל הלקוח כולל תשלומים בגין תוספת משמרות הנהוגה בחלק גדול מהענפים, הפרשות פנסיוניות מלאות, קרן השתלמות ועוד אשר חברות השמירה והאבטחה יחויבו לשלם לעובדיהן.

חשוב לציין כי בשונה מהוראות סעיף 13 לחוק העבדת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, הקובע כי במקרה של הסכם ענפי שהורחב בצו הרחבה תבוטל ההוראה המחייבת השוואת תנאים, בהסכם הנוכחי לא חל החריג.

העסקה ישירה - עובדי ניקיון ו"ליבה":

פרקים ב' ו-ג' להסכם קובעים כי לא ניתן להעסיק עובדי ניקיון המועסקים בהיקף משרה חודשי של 170 שעות ומעלה ועובדים המועסקים בתפקיד המהווה תפקיד בליבת התפקידים אצל המעסיקים, לתקופה העולה על תשעה חודשים.

בתקופת העסקה הראשונה באמצעות חברת השירותים יהא זכאי העובד להשוואת תנאים כמפורט בפרק א' דלעיל.

לאחר תום תקופת העסקה בת תשעה חודשים כאמור, ייחשב העובד כעובד המעסיק.

כחריג לכלל הוסמכה ועדת מעקב המורכבת מיו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ומנכ"ל לשכת התיאום להתיר העסקה  כאמור לפרק זמן כולל של חמישה עשר חודשים.

כמו כן ההוראות האמורות לא יחולו על שירותי ניקיון בבתי מגורים ועל חברות אחזקה בבנייני משרדים.

תוקף ההסכם הינו ממועד פרסום צו הרחבה על ידי שר התמ"ת והוא לא יחול על עובדים המועסקים בתפקידי מחשוב, כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

בהתאם לפרסומים שונים ישנה התנגדות של מספר ארגוני מעסיקים להסכם כולל איגוד הבנקים בישראל, איגוד חברות הניקיון ועוד ומבדיקה שבוצעה נכון להיום שר התמ"ת טרם פרסם כוונה לתת צו הרחבה להסכם.

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין