עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> נספח הסכם שכר מינימום ינואר2011

עורך דין דיני עבודה - שכר מינימום

נספח - הסכם שכר מינימום ינואר 2011

 

הסכם קיבוצי כללי לעדכון שכר המינימום במשק הישראלי
שנערך ונחתם  בתל-אביב ביום ___ לחודש ינואר 2011

בין:    לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה*
ארגון גג המאגד את רוב ארגוני המעסיקים והארגונים הכלכליים בישראל
(להלן: "צד א ")

לבין:    הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה
ארגון העובדים היציג שהוא צד להסכמים קיבוציים ארציים וענפיים בכל המגזרים במשק
(להלן: "צד ב ")


הואיל    והצדדים פועלים במשותף על דרך ההדברות וההסכמות לקביעת נורמות ראויות ביחסי העבודה בישראל;
והואיל   והצדדים ניהלו משא ומתן קיבוצי במטרה להגיע להסכמות בדבר עדכון שכר המינימום במשק הישראלי;
והואיל   והצדדים הסכימו על עדכון שכר המינימום במשק בשיעורים ובמועדים המפורטים להלן בהסכם זה;
הואיל    והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי כללי אשר הוראותיו יוחלו על כלל העובדים והמעסיקים במשק הישראלי;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד של הסכם זה.
  2. הוסכם בין הצדדים על עדכונו של שכר המינימום במשק, כך שיעמוד במועדים הבאים בשיעורים כדלקמן:
    • החל מיום 1.7.2011 – יעמוד שיעורו של שכר המינימום בסך של 4,100 ₪.
    • החל מיום 1.10.2012 – יעמוד שיעורו של שכר המינימום בסך של 4,300 ₪.
  3. הצדדים יפעלו במשותף לתיקון תעריף שכר מינימום בחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, כך שישקף את הסכמות כאמור.
  4. הסכם זה יירשם אצל רשם ההסכמים הקיבוציים כהסכם קיבוצי כללי, והצדדים יפנו לשר התמ"ת בבקשה להוציא צו הרחבה, המחיל את הוראותיו על כל העובדים והמעסיקים בישראל, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.   
  5. הסכם זה ייכנס לתוקף עם תיקון חוק שכר מינימום באופן המשקף את הסכמת הצדדים כאמור לעיל  או עם הוצאת צו הרחבה המחיל את הוראותיו על כל העובדים והמעבידים במשק הישראלי.ולראיה באו הצדדים על החתום: ____________________________            ___________________________
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים            הסתדרות העובדים הכללית החדשה


* הארגונים הכלכליים – התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, , הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכלל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, ארגון חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל.
 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין