עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> תחומי התמחות >> יצוג עובדים

זכויות עובדים

לכל עובד בישראל ישנן זכויות עובדים הקבועות בחוק


 
 

המחוקק במדינת ישראל חוקק מספר חוקים מרכזיים בענייני עבודה אשר מסדירים את דיני העבודה, מקנים זכויות לעובדים ומגנים עליהם בפני המעסיקים. החוק מטפל בהיבטים השונים של זכויות עובדים ומתייחס לנושאים הבאים: יחסי עובד - מעביד, חופש ההתאגדות, הסכמי עבודה, התנאים להגדרת ארגון עובדים יציג, הסכמים והסדרים קיבוציים, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, שביתה, סכסוכי עבודה, סיום יחסי עובד מעביד, פיצויים, פנסיה, חופש העיסוק, סמכויות בית הדין ועוד.
מן הראוי לציין כי כל הזכויות הללו מחייבות את המעביד: על זכויות עובדים אלו אי אפשר לוותר. כלומר עובד אינו יכול לחתום על חוזה המוותר על הזכויות העובדים הבסיסיות הקבועות בחוק.
אנו במשרד עורך דין שלמה בכור מתמחים ביצוג עובדים במגוון בעיות הקשורות לדיני עבודה.

מטרתם של דיני עבודה מפי עו"ד דיני עבודה
דיני העבודה נחקקו כאמור במטרה להגן על העובד, ולהקנות לו זכויות : למנוע את ניצולו (הלנת שכר, תשלום דמי נסיעה, מניעת ניצול מיני וכד') , את שחיקתו בעבודה (דמי הבראה, שעות מנוחה והפסקה) , למנוע אפלייה (עבודת בני נוער) ועוד.
לשירותכם אנו מציגים בפניכם את תמצית זכויות עובדים במדינת ישראל.
 

 
 

זכויות עובדים : שכר מינימום לעובדים
כל עובד זכאי לקבל שכר מינימום. המחוקק הגדיר בחוק מהם התנאים לקבלת שכר מינימום : על העובד להיות בוגר ובן 18 שנים לפחות. עליו להיות מועסק במשרה מלאה כפי שנהוג במקום העבודה , אך לא יותר מ- 186 שעות.
נכון להיום עומד שכר המינימום שנקבע בחוק על :25.2 ₪ לשעה ו – 4,300 לחודש.
חלק מזכויות במסגרת זכויות העובדים על המעסיק להציב בפני העובדים מודעה במקום גלוי בולט וגלוי אשר מציגה את גובה שכר המינימום

זכויות עובדים: הסכם עבודה
על המעביד למסור לידי העובד ולא יאוחר משלושים ימים מיום התחלת העבודה, הודעה בכתב אשר מפרטת את תנאי ההעסקה. המחוקק מציין במפורש אלו פרטים תכלול הודעה זו: בין השאר : תאריך התחלת העבודה, העיסוק העיקרי של העובד, תיאור התפקיד, שם הממונה הישיר, פרוט השכר, משך יום העבודה, ימי מנוחה, תשלומים סוציאליים, האם משך ההעסקה קצוב ואם כן לאיזה תקופה.

זכויות עובדים: מועד תשלום שכר עבודה
על המעביד לשלם את שכרו של העובד על בסיס חודשי, בתום החודש הקלנדרי של העבודה ולא יאוחר מן התשיעי לחודש שאחריו. איחור בתשלום מעבר למועד זה מהווה פגיעה בזכויות העובדים ומזכה את העובד בפיצויים בגין הלנת שכר.

זכויות עובדים: תשלום בגין שעות נוספות
המחוקק קבע כי עובד זכאי לתשלום בגין שעות נוספות באם עבד במועדים החורגים מתחום העבודה. הגדרת תחום העבודה :
במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימי עבודה בשבוע, תחום העבודה מוגדר עד שמונה שעות.
במקומות בהם עובדים חמישה ימי עבודה בשבוע, תחום העבודה מוגדר עד תשע שעות.
במקומות בהם עובדים לפחות שעתיים ביום עבודת לילה תחום העבודה מוגדר עד שבע שעות.
באופן כללי: תחום העבודה של שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות, וכל שעה החורגת מעבר לכמות שעות עבודה זו או מהמכסה היומית מחויבת בתשלום של שעות נוספות.

זכויות עובדים: תשלום דמי נסיעה
המחוקק הגדיר בחוק כי כל עובד הרחוק ממקום העבודה מרחק העולה על שלש תחנות , זכאי לקבל מן המעסיק דמי נסיעה בתחבורה ציבורית. סכום ההשתתפות המירבי של המעביד בדמי הנסיעה עומד על 23.20 ₪ לכל יום עבודה. סכום זה מחושב ע"פ מס' הנסיעות אותם ידרש ליסוע העובד כדי להגיע אל מקום העבודה. הסכום יחושב לפי תעריף מוזל של נסיעה בתחבורה ציבורית.
עובד אשר נעדר מן העבודה איננו זכאי לדמי נסיעה עבור תקופת העדרותו.
עובד הנהנה מהסעות של המעסיק אל מקום העבודה אינו זכאי לדמי נסיעה.


זכויות עובדים: דמי הבראה
המחוקק קבע כי עובד בעל ותק במקום העבודה של למעלה משנה אחת שלמה , זכאי לדמי הבראה מהמעסיק.
סכום דמי הבראה זה עומד על 374 ₪ ליום. בשנה הראשונה זכאי העובד לתשלום של חמישה ימי הבראה, בשנה השניה והשלישית לתשלום של שישה ימים ועבור השנה הרביעית עד העשירית לתשלום של שבעה ימים.


זכויות עובדים: הפסקות בעבודה
המחוקק הגדיר בחוק כי העובד זכאי להפסקה ומנוחה וכן לארוחה בת 45 דקות לפחות במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות.
בערבי חג זכאי העובד להפסקה בת חצי שעה.
העובד רשאי לעזוב את מקום העבודה במהלך ההפסקה, אלא אם כן נתבקש על ידי המעביד להישאר ואם נוכחותו במקום חיונית בעת ההפסקה.
משך ההפסקה אינו נכלל במכלול שעות עבודה, אלא אם נתבקש העובד להישאר במקום בעת ההפסקה.
כל עובד זכאי להפסקות תפילה בהתאם לדתו ולאמונתו.

זכויות עובדים: ימי חופשה
כל עובד שכיר זכאי לחופשה שנתית במהלך עבודתו. החופשה נועדה להחלפת כוחות ורענון.
כמות ימי החופשה השנתית מפורטת בחוק חופשה שנתית. הכמות מחושבת על פי ותק מצטבר במקום העבודה. קיימים מקומות עבודה בהם קיימת מיכסת חופשה גבוהה יותר, זאת מכוח הסכמים וצווי הרחבה.
דמי החופשה משולמים לעובד על-ידי המעסיק בצורת תשלום השכר הרגיל גם במהלך ימי החופשה.
על פי סעיף 7 לחוק חופשה שנתית לא ניתן לצבור חופשה משנה לשנה, למעט שבעה ימים. בתנאים מסוימים רשאי המעביד למחוק לעובד אשר לא יצא לחופשה את יתרת ימי החופשה הבלתי מנוצלת שלו שאינה ניתנת לצבירה.

זכויות עובדים : אכיפה וסיוע
חובת האכיפה של חוקי המגן המגנים על זכויות העובדים מוטלת על האגף לאכיפת חוקי העבודה במשרד המסחר והתעשייה. באם הינכם חוששים שמא קופחתם על ידי המעסיק וחשים כי הוא ביצע הפרה של זכויות עובדים , תוכלו לפנות אל הממונה המחוזי במינהל האכיפה בעיר מגוריכם ולהתלונן.
 

מעסיקים רבים אשר מקבלים טיפול סיעודי על ידי עובד זר, נתקלים בשאלות לגבי זכויותיו של העובד
מחד גיסא אחד עובדים זרים אינם שונים מבחינת זכויות מכל עובד ישראלי, אולם מאידך גיסא בתי המשפט קבעו תקדימים לגבי תנאי העסקה מיוחדים של עובדים זרים.


שלמה בכור הינו עורך דין דיני עבודה מומחה, תוכלו גם לפנות אלינו ואנו נסייע לכם.

 
 
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין