עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> חוק ההסדרים 2009

חוק ההסדרים 2009

חוק ההתיעלות הכלכלית לשנים 2009 - 2010

 

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 (להלן: "חוק ההסדרים)

במהלך חודש יולי נכנס לתוקף חוק ההסדרים במשק אשר עוסק במגוון רחב של נושאים. בין מגוון התחומים הנרחב בו עוסק החוק, לתחום חקיקת העבודה מקום לא מבוטל, ובהתאם מצאנו לנכון לעדכנכם, בתמצית, בשינויים אלה:

1. רישוי חברות שמירה, אבטחה וניקיון: החוק החיל חובת פיקוח ורישוי על חברות השמירה והניקיון, זאת בדומה לחובה המוטלת על קבלני כוח אדם. לחברות הפועלות בתחומים אלה תחול חובת קבלת רישיון מתאים ממשרד התמ"ס כאשר התנאים לקבלת הרישיון הינם בהתאם למפורט בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

2. קביעת עיצומים כספיים במקרה של פגיעה בחופש ההתארגנות: במסגרת החוק הורחב העיצום הכספי אותו רשאי בית-הדין לעבודה לפסוק במקרה בו מעביד ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום העבודה לשם קידום ענייני העובדים במקום לרבות בכדי לקדם התארגנות עובדים. כן הורחב העיצום הכספי אשר יוטל על מעביד אשר יפגע בתנאי עבודה של עובד או יפטר עובד או ימנע מלקבל מועמד לעבודה בשל חברותו או פעילותו של אותו אדם למען ו/או במסגרת ארגון עובדים או בוועד עובדים. הפיצוי הכספי הורחב לסך של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק כאשר אף נקבע כי במקרים מסוימים, בהתחשב בחומרת ההפרה ונסיבותיה מוסמך בית-הדין לעבודה לפסוק פיצוי בסך של עד 200,000 ₪.

3. איסור על פיטורי עובד השוהה בתקופת מחלה: במסגרת החוק תוקן חוק דמי מחלה באופן בו נאסר לפטר לאורך כל תקופת זכאותו לדמי מחלה (בין לפי חוק ובין לפי הסכם), עד לתקופת הזכאות המקסימלי. חריגים לאיסור זה הינם מקרה בו הודעת הפיטורים נמסרה לעובד טרם יציאתו לחופשת מחלה או מקרה של הפסקת פעילות שאינה זמנית של המעסיק (לרבות פירוק או פשיטת רגל). יש לציין כי הסדר דומה נקבע במסגרת פסיקת בית-הדין הארצי לעבודה אשר פורסמה לאחרונה .

4. הארכת תקופת ההיעדרות מעבודה בגין מחלה ממארת של בן זוג או ילד: במסגרת החוק נקבע כי עובד בעל וותק של שנת עבודה יהא זכאי לנצל עד 60 ימי היעדרות בשנה במקרה בו בן זוגו חולה במחלה ממארת. כן נקבע כי עובד יהא זכאי לנצל עד 90 ימי היעדרות במקרה בו ילדו הקטן מ-18 שנים חולה במחלה ממארת. ימי ההיעדרות יזקפו על חשבון יתרת המחלה או החופשה (ע"פ בחירת העובד).

5. הרחבת סמכות בתי הדין לעבודה: במסגרת החוק הורחבה סמכותו הייחודית של בית-הדין לעבודה כאשר ניתנה לו הסמכות לדון בתובענות מכוח חוק איסור לשון הרע הנוגעות ליחסי עבודה. כמו כן, הוארכה תקופת ההתיישנות להגשת תביעות בשל הפרת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה לתקופה של שלוש שנים מיום היווצרות עילת התביעה (במקום שנה אחת).

יצוין כאמור כי חוזר זה, מהווה הסבר כללי בנוגע והוא איננו מחליף חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.

 
     
     
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין