עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012


חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק") קובע כי מיום 27.4.12 גם סוכנים עצמאיים העוסקים במכירות או בשיווק ואין בינם ובין העסק יחסי עבודה או קשרי שותפות, מחויבים למתן הודעה מוקדמת שאורכה בין שבועיים ל-6 חודשים, בתלות באורך הקשר.

"חוזה סוכנות" מוגדר בחוק כחוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, במסגרתו הספק מייפה את כוחו של הסוכן (בהרשאה מתמשכת) לאיתור לקוחות או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק מבלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות.

במסגרת החוק נקבע כי צד לחוזה סוכנות לתקופה בלתי קצובה רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת לצד האחר בתוך זמן סביר בכתב ומראש,  ובלבד שתקופת ההודעה המוקדמת לא תפחת מהתקופות אשר נקבעו בחוק. החוק מוסיף וקובע כי  ספק רשאי להודיע לסוכן על סיום מיידי של ההתקשרות ואולם במקרה כזה על הסוכן המסחרי זכאי לפיצוי בגובה דמי הודעה מוקדמת.

תקופת ההודעה המוקדמת נגזרת מן התקופה שהחוזה בין הצדדים היה בתוקף: במהלך 6 חודשים ראשונים מיום תחילת החוזה - שבועיים; מהחודש השביעי ועד לתום השנה הראשונה - חודש; במהלך השנה השניה- חודשיים וכו',  עד למקסימום של 6 חודשים מיום תחילת החוזה.

במסגרת החוק נקבע כי ניתן להסכים על תקופת הודעה אחרת מן הקבועה בחוק הסוכנות ובלבד שהתקופה לא תפחת מן הקבוע בחוק.

שיעור דמי ההודעה המוקדמת הינו סכום שווה ערך למכפלת ממוצע של רווחי הסוכן המסחרי במחצית השנה שקדמה לסיום חוזה הסוכנות או במחצית השנייה של תקופת החוזה, לפי התקופה הקצרה.

עוד נקבע כי במקרה שהסתיים חוזה סוכנות על ידי אחד הצדדים, הסוכן המסחרי זכאי לפיצוי בשל התקשרויות של הספק עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו של הספק עם לקוחות קיימים ובלבד שהתקיימו כל אלה: חוזה הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות; בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים כאמור; ההתקשרויות או הגידול בהיקף העסקים כאמור מניבים פירות לספק גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות.

הספק לא יהיה חייב בפיצוי אם חוזה הסוכנות בוטל על ידיו כדין בשל הפרת החוזה ע"י הסוכן.

סכום הפיצוי יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים.

החוק קובע כי אין להתנות על הוראותיו, אלא לטובת הסוכן המסחרי.

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין