עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> זכויות עובדים >> נשים הרות

   

עו"ד דיני עבודה - זכויות נשים בהריון

זכויות  נשים הרות מפי מומחה לדיני עבודה

זכויות נשים בהריון, בזמן ההריון, בחופשת הלידה ולאחר מכן
* המאמר אינו עדכני ואינו מתייחס לחידושי חקיקה

חוק עבודת נשים הוא החוק אשר  המגדיר את זכויות האשה בהריון, במהלך חופשת הלידה וגם אחריה. 

א. זכויות בזמן ההריון, לפני הלידה

יידוע המעסיק
נשים רבות מוטרדות מהשאלה האם צריך ליידע את המעסיק לגבי ההריון. ובכן, החוק לא מחייב לידע אותו. כן קיימת התייחסות לכך שבחודש החמישי להריון העובדת
צריכה ליידע על הריונה למעביד, אך גם זאת רק על מנת להגן עליה: החל ממועד זה אסור למעביד להעסיק אותה בעבודה בלילה,
בשעות נוספות וכן בימי המנוחה השבועית.
ההודעה על ההריון לא אמורה לפגוע בהעסקתה של האשה ההרה: על מנת שלא תיווצר פגיעה בהיקף המשרה או אפילו פיטורין, חוק עבודת נשים קובע איסור
לפטר אשה בהריון, אם עבדה לפחות חצי שנה קודם לכן. כך גם לגבי פגיעה בהיקף המשרה, באופן שמקטין את הכנסתה. זאת אך ורק אם
הפיטורים או הפגיעה בהיקף המשרה נגרמו בגלל ההריון. פיטורים אסורים ייחשבו גם הפסקה זמנית של עבודתה של עובדת קבלן כח אדם, או סיום
חוזה עבודה לתקופה קצובה.
לכן מעביד שמעוניין לנקוט באחד הצעדים האלה חייב לבקש היתר מהממונה על כך מטעם משר העבודה, כאשר ההיתר יינתן לו רק אם המעביד יוכיח שההריון אינו קשור לפגיעה בשכר או לפיטורים. אם אשה לא מיידעת את המעביד על ההריון, הוא יכול להוכיח שלא ידע עליו, ובצורה זו יקבל את ההיתר. לכן כל- כך חשוב ליידע את המעביד לגבי ההריון.
על שר העבודה חובה לקיים שימוע, ולאפשר לעובדת להתייצב לדיון במשרד התמ"ת כדי להשמיע את טענותיה.
גם במידה שהוחלט לתת היתר לפיטורים או פגיעה בהיקף המשרה של עובדת הרה, ההיתר יינתן רק ממועד ההחלטה על הפיטורים ואילך, אלא אם היו נסיבות מיוחדות המצדיקות שתחולת ההיתר תהיה עוד לפני מועד ההחלטה.

יחד עם זאת, גם אשה שלא יידעה את מעסיקה על ההריון, כלומר היא אינה מוגנת על ידי חוק עבודת נשים, אך היא פוטרה טרם מלאה חצי שנה לעבודתה- מוגנת מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק האוסר על הפליית אשה הרה. האשה שפוטרה יכולה לתבוע נזק לא ממוני, מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

שמירת הריון או מצב רפואי אחר בזמן ההריון
אשה הרה רשאית להעדר מעבודתה בזמן ההריון, במידה והיא מחזיקה באישור בכתב מרופא כי מצבה בזמן ההריון דורש את ההיעדרות. העובדת אינה זכאית לשכר בתקופה זו, אך התקופה נחשבת כוותק לחישוב זכויות אצל המעביד.
אם עובדת נעדרה לפחות 30 ימים בעקבות מצב רפואי שמסכן אותה או את עוברה, היא יכולה להיות זכאית לגמלת שמירת הריון. גמלה זו מגיעה לה מהמוסד לביטוח לאומי.
גם לצורך פיקוח רפואי בזמן ההריון, עובדת ראשית להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות או פיקוח רפואי על ההריון. זאת ללא ניכוי מהשכר, בהתאם לתנאים הבאים:
מי שעובדת יותר מארבע שעות ביום ועובדת שבוע עבודה מלא, יכולה להיעדר עד 40 שעות בחודש עבודה.
מי שעובדת עד ארבע שעות ביום, יכולה להיעדר עד 20 שעות בחודש עבודה.

הפלה
אשה שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה במשך שבוע לאחר ההפלה. בהצגת אישור רפואי המאשר שמצב בריאותה דורש היעדרות ממושכת, היא רשאית להיעדר עד 6 שבועות מיום ההפלה.
תקופה זו נחשבת להעדרות מפאת מחלה, מה שמזכה את העובדת בתשלום דמי מחלה מהמעביד.

הגנה בעבודה
החוק מגן על העובדת מפני עבודה בתנאים קשים, כגון עבודת לילה ועבודות מסוכנות.

עבודות מסוכנות
- אין להעסיק עובדת הרה בהליך ייצור חומרים כמפורט בחוק עבודת נשים.

- אסור להעסיק עובדת הרה בסמוך למקור חום העלול להעלות את חום גופה מעל ל- 38.5 מעלות צלזיוס למשך ארבע שעות רצופות.

- אין להעסיק עובדת הרה בחשיפה, במסגרת הכשרתה המקצועית או עבודתה למנת חשיפה שות ערך ממקורות קרינה פנימיים או חיצוניים על פי המגבלות בחוק עבודת נשים.

עובדת מניקה
חל איסור על העסקת עובדת מניקה בחשיפה אל חומרים מסויימים המפורטים בחוק עבודת נשים.
על נשים המועסקות בעבודות מסוכנות להודיע למעסיק באמצעות הצהרה בכתב על עובדת היותן מניקות, מייד משנודע להן. על המעביד לפקח ולמדוד את על רמות הקרינה אליהן חשופה העובדת. עליו להקטינן ככל המתאפשר. במקרה של עובדת אשר חל איסור על העסקתה בעבודה מסוכנת, על המעסיק למצוא לה עבודה חילופית מתאימה.

עבודה חריגה
אסור למעביד להעסיק עובדת, מהחודש החמישי להריונה, כאשר הוא יודע על ההריון, בשעות חריגות: במנוחה השבועית- שישי, שבת וחגים, בשעות נוספות ובעבודת לילה. כל זאת אלא אם העובדת הסכימה לעבוד בשעות נוספות, ובנוסף מסרה למעביד אישור רפואי מידי אופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה, שאין מניעה להעבידה בשעות נוספות בהתאם לתנאי האישור.

טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית
מותר לעובדת שעוברת טיפולי הפריה חוץ גופית להיעדר מעבודתה, אם הרופא המטפל אישר בכתב שהטיפול מחייב את היעדרותה, ובתנאי שהעובדת הודיעה למעבידה מראש על ההיעדרות.
משך ההיעדרות משתנה בהתאם לפירוט הנ"ל:  במקום בו עובדים 5 ימים בשבוע- 16 שעות לכל סדרת טיפול

במקום בו עובדים 6 ימים בשבוע- 20 ימים לכל סדרת טיפול , ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפולים בשנה.

בעת ההיעדרות לצורך טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית זכאית העובדת לתשלום דמי מחלה מן המעסיק.

ב. זכויות בזמן הלידה:
חופשת לידה
כל אשה עובדת זכאית לחופשת לידה בת 12 שבועות, כאשר עד ששה שבועות מתוכם ניתן לקחת עוד לפני הלידה.
דמי לידה וחופשת לידה
עובדת זכאית לדמי לידה אם עבדה 10 מתוך 12 החודשים שקדמו להפסקת העבודה בעקבות ההריון, או 15 מתוך 22 החודשים לפני הפסקת העבודה, גם אם לא היו ברציפות.
דמי הלידה מגיעים לעובדת מהמוסד לביטוח לאומי. במהלך תקופת חופשת הלידה, אסור על המעביד להעביד את העובדת. אם העובדת זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, באותה תקופה המעביד חייב להמשיך ולהפריש עבורה תשלומים לקופת גמל, אם הפריש בעבר.
חשוב לדעת גם שחופשת הלידה מובאת בחשבון לשם חישוב זכויות הוותק אצל המעביד, למשל לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

ג. זכויות לאחר החזרה מחופשת הלידה
עובדת במשרה מלאה אשר חזרה לעבודתה לאחר חופשת הלידה רשאית להיעדר במשך 4 החודשים הבאים למשך שעה כל יום. אסור על המעסיק לנכות שעות אלה משכר העובדת.

הארכת חופשת הלידה
- במקרה של לידת יותר מילד אחד, מותר לעובדת להאריך את חופשת הלידה שלה – שבועיים לכל ילד נוסף.
- אם בחופשת הלידה האם אושפזה שבועיים או יותר, או שהתינוק אושפז שבועיים או יותר, ניתן לעובדת להאריך את חופשת הלידה שלה כמספר ימי האשפוז.
זאת בתנאי שהתקופה המוארכת עבור האם, התינוק, או שניהם ביחד לא תהיה למעלה מארבעה שבועות. רק אם התינוק מאושפז מעל 12 שבועות במהלך
חופשת הלידה, אפשר להאריך את חופשת הלידה ב- 4 שבועות נוספים, בנוסף להארכות האחרות.

קיצור חופשת הלידה
שלושה שבועות לאחר הלידה, אם היילוד אינו בחיים, ניתן לקצר את חופשת הלידה- בהסכמה העובדת ובאישור רופא המאשר את שובה לעבודה.

חופשת לידה לגבר
גבר יכול לצאת לחופשת לידה חלקית החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה. זאת רק אם אשתו זכאית לחופשת לידה והיא ויתרה על זכותה בכתב וחזרה לעבוד.

חופשת לידה בפונדקאות או אימוץ
הורה שקיבל ילד מאם פונדקאית, כמו גם הורה מאמץ, זכאי לחופשת לידה.

חופשה ללא תשלום
אם עובדת עבדה 24 חודשים ומעלה עד הלידה באותו מקום, והיא יוצאת לחופשת לידה- היא רשאית לצאת מהשבוע השביעי לאחר הלידה לחופשה ללא תשלום.
משך החופשה ייקבע לפי רבע מתקופת העבודה אצל המעביד, לפי חודשים, אך לא מעל ל- 12 חודשים. חשוב לדעת שהחופשה ללא תשלום לא נחשבת לזכויות
כוותק ולא מזכה את העובדת בתשלום.
לגבי גבר עובד- הגבר רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום מהשבוע השביעי שאחרי הלידה ואילך, גם כאן התנאי הוא שעבד 24 חודשים ומעלה עד הלידה אצל אותו
מעסיק. תנאים נוספים ליציאה לחופשה ללא תשלום היא שבת הזוג עבדה לפחות חצי שנה לפני הלידה והיא לא מנצלת את החופשה ללא תשלום במקביל לגבר,
ושהילד נמצא בטיפולו הבלעדי או החזקתו הבלעדית של הגבר, עקב נכות או מחלה של בת הזוג.

איסור פיטורים
אסור לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה- בתקופת חופשת הלידה עצמה כמו גם ב- 45 הימים לאחר החופשה, אלא אם ניתן היתר מיוחד משר העבודה. כיום עומדת
הצעת חוק להארכת תקופת איסור הפיטורים ל- 60 יום. איסור הפיטורים כולל גם איסור להודיע הודעה מוקדמת על פיטורים במהלך התקופה שלאחר חופשת הלידה.
בשום אופן, גם לא על ידי היתר משר העבודה, אסור לפטר עובדת שילדה ולא שבה לעבודתה בעקבות מצב רפואי, בתקופת ההיעדרות- באם אינה עולה על 6 חודשים,
כמו גם ב- 45 הימים שלאחר תקופה זו.

איסור הפליה
על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אסור על מעביד אשר מעסיק 6 עובדים ומעלה, להפלות בין העובדים או בין דורשי עבודה. בין השאר, אסור להפלות על רקע
היות העובדים הורים או בהריון.
הפליה נחשבת גם לקביעת תנאי עבודה חריגים, אך ניתן לקבוע תנאים המתחייבים מאופי העבודה.

בין היתר, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על הפליית הורה אב. עובד שהוא אב זכאי לזכויות בקשר להורות, בין היתר היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילדו,
השתתפות מעביד בעלות החזקת ילד במעון או זכות להשתמש במעון שהמעביד מעמיד לרשות העובדים ויום עבודה מקוצר. כל הזכויות האלה יינתנו לעובד אב אם
לפי הסכמי מקום העבודה זכויות אלה ניתנות לעובדת אם באותו מקום עבודה. זאת בתנאי שבת זוגו של האב לא השתמשה בזכויות הללו, או בתנאי שהילד נמצא
בהחזקתו הבלעדית.

הערה: המידע המשפטי המוגש באתר זה מהווה מידע כללי בלבד. שימוש במידע, כאמור, איננו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת.

 
     
     

 
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין