עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> מידע מקצועי >> חקיקה וחדשות >> הסכם קיבוצי לענף השמירה והאבטחה

 דיני עבודה- הסכם קיבוצי חדש בענף השמירה  
 והאבטחה

 הסכם ענפי חדש לשומרים ולמאבטחים

     
 

במהלך חודש יולי 2009 נכנסו לתוקף ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה, אשר עוסקים בזכויותיהם וחובותיהם של העובדים בענף השמירה והאבטחה, כדלהלן:
1. כידוע, ביום 2.11.08 נחתם הסכם קיבוצי חדש בענף השמירה והאבטחה . הסכם זה אשר בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה (להלן: "ההסכם הענפי") מחליף את ההסכם הקיבוצי הקודם אשר נחתם ביום 12.7.1972 ובוטל.
2. לדעתנו, ההסכם הענפי יוצר מציאות חדשה בענף השמירה בכל הנוגע להסדרת זכויותיהם וחובותיהם של העובדים והמעסיקים והתאמתו לשנות ה-2000.
3. בכדי ליצור כללי משחק שווים בין כל החברות בענף השמירה והאבטחה (להלן: "הענף", "ענף השמירה והאבטחה") כניסתו לתוקף של ההסכם הענפי הינו מהמועד בו יפורסם ברשומות צו הרחבה, המרחיב תחולתו על כל הענף. כמו כן, נקבע כי הצדדים להסכם יפעלו במשותף ליצירת תו תקן בענף השמירה, על בסיס פרמטרים של שמירה על זכויות העובדים כאשר אותו תו תקן יהווה תנאי סף בהתמודדות במכרזים.
4. ואכן, לאחר תקופת השקעה ארוכה, ביום 21.6.2009 נחתם צו הרחבה אשר הרחיב את תחולת מרבית ההסכם הענפי על כל העובדים והמעבידים בענף השמירה והאבטחה. הצו עתיד להתפרסם ברשומות בימים אלו.
5. להלן ננסה לעמוד באופן כללי ובלתי ממצה על הוראות ההסכם הענפי ואופן ההתייחסות אליו.
6. זה המקום לציין כי מדובר בהסכם חדש לחלוטין, אשר אף טרם נכנס לתוקף וקל וחומר, טרם עמד למבחן משפטי.
7. עוד נציין כי חוות דעת זו, מהווה הסבר כללי בנוגע להסכם הקיבוצי ואיננה מחליפה חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו. 

פירוט הוראות ההסכם:
8. ראשית חשוב לציין כי למעט במקרים בהם נקבע אחרת הוראות ההסכם הענפי חלות על כל עובד החל מיום תחילת עבודתו בחברה.
9. שכר עבודה:
שכר היסוד המינימאלי של העובדים בענף השמירה והאבטחה יורכב משכר המינימום בצירוף תוספת "שכר מינימום ענפי" בשיעור 2.5% אשר תשולם על פי שלושת הפעימות.
10. שעות נוספות:
בהסכם נקבעו 2 חלופות-
(א) תשלום גמול שעות נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951.
(ב) חתימה על הסכם בכתב לפיו העובד יהא זכאי לתשלום תוספת כולל בגין שעות נוספות גלובליות בשיעור של 9% משכר העבודה הרגיל בגין כל שעות העבודה באותו יום. על התוספת להשתלם לעבוד החל משעת העבודה הראשונה ללא קשר למספר שעות העבודה באותו היום. הסדר זה אינו חל בימי מנוחה שבועית ו/או ימי חג בהם העובד יהא זכאי לתשלום הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה כלומר 50% תוספת בעד כל שעת עבודה בתחומם של השבת והחג ויום מנוחה חלופי.
(ג) כל צד רשאי לבטל הסדר זה בהודעה כתובה תוך מתן התראה של 30 יום מראש.
11. דמי מחלה:
הזכאות הינה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה התשל"ו-1976 כאשר תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש עבודה אך לא יותר מ- 130 יום.
12. דמי הבראה:
לאחר שנת עבודה קלנדרית זכאי כל עובד לתשלום בגין דמי הבראה. ערך יום ההבראה הינו בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהבראה ונופש שבין לשכת התיאום לבין ההסתדרות כאשר מספר ימי ההבראה הינו, כדלקמן:
בעד שנת העבודה מספר ימי ההבראה
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ואילך 10
13. חופשה והיעדרויות:
(א) חופשה שנתית: העובדים יהיו זכאי לחופשה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951. מספר ימי החופשה הינו, כדלקמן:
בעד שנת העבודה מתכונת עבודה של 5 ימים מתכונת עבודה של 6 ימים
1-2 10 12
3-4 11 13
5 14 15
6 18 20
7-8 19 21
9 ואילך 23 26
על המעביד למסור לעובד בסוף כל שנה פירוט יתרת ימי החופשה בגין אותה שנה.
(ב) חופשה מסיבות משפחתיות: בנוסף על האמור כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום הנוספים לימי החופשה האמורים, כדלקמן:
לרגל נישואיו: 3 ימי חופשה
לרגל נישואי ילדיו: יום חופשה
לידת ילד: יום חופשה
(ג) אבל: בנוסף על האמור עובד אשר נעדר בזמן אבל מכוח דת או נוהג זכאי להיעדר עד 7 ימים בתשלום מלא.
(ד) יום הזיכרון: בנוסף על האמור עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירות צבאו או בפעולת איבה זכאי להיעדר ביום הזיכרון תוך קבלת שכר מלא.
14. חגים:
(א) לאחר 3 חודשי עבודה עובד שלא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום אחריו יהא זכאי לתשלום בגין 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי הפסח, יום העצמאות ושבועות) ולמעט חג אשר חל בשבת. עובד בן דת אחר זכאי לתשלום בגין ימי חגו ועד ל- 9 ימים בשנה.
(ב) דמי החג יהיו בהתאם לממוצע השכר ב-3 החודשים לפני החג. עובד שיעבוד ביום החג זכאי לתוספת חג בשיעור 50% מהשכר הרגיל כקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה וליום מנוחה חלופי ללא תשלום ("מנוחת פיצוי").
(ג) כל עובד יהא זכאי לשי לחג פעמיים בשנה (ראש השנה ופסח).
15. בגדי עבודה:
על המעסיק לספק לעובדיו מידי שנה בגדי עבודה לפי הצרכים ואין לגבות תשלום ו/או פקדון. בתום תקופת העבודה על העובד להחזיר לפחות סט אחד של בגדים ואת הציוד שקיבל מהמעסיק. במידה ולא ייעשה כן רשאי המעסיק לנכות מהשכר האחרון את עלות הביגוד עד לתקרה של 150 ₪.
16. נסיעות:
(א) ככלל החזר הוצאות הנסיעה הינו בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי שבין ההסתדרות ללשכת התיאום. עובד המוסע על ידי מעבידו אינו זכאי לתשלום בגין נסיעות- אלא אם העובד נאסף ומורד בנקודה המרוחקת מביתו (ואז על המעביד לשאת בעלויות ההגעה אל הנקודה וממנה (עד לתקרה הקבועה בהסכם הקיבוצי בעניין).
(ב) נסיעות מאתר לאתר במהלך יום העבודה הנעשות לבקשת המעסיק ושלא בהתאם למתוכנן ישולמו ע"י המעסיק – ככל שתשלום זה לא מכוסה במסגרת תשלום הנסיעות הרגיל. זמני הנסיעה ייחשבו כשעות עבודה.
(ג) במקרה שאין תחבורה ציבורית לאתר בו מועסק העובד בין מפאת מרחק ובין מפאת השעה או היום – על המעביד לדאוג להעסקת העובד לביתו על חשבון המעביד.
17. המתנה בין משמרות וביטול משמרת:
(א) המתנה בין משמרות: במקרה של עובד שבין שתי המשמרות אליהן שובץ קיים פרק זמן של עד 8 שעות ביום או 7 שעות בלילה, ובאותה עת אין תחבורה ציבורית המגיעה לאתר על המעסיק לדאוג להסיעו לביתו וחזרה לעבודה על חשבון המעביד. במידה ומדובר בשעת לילה והעובד מועסק במרחק של 35 ק"מ ומעלה מביתו על המעביד לדאוג, על חשבונו, להסעה הביתה וחזרה לעבודה או לחילופין לדאוג, על חשבונו, להסעה למקום לינה ראוי.
(ב) ביטול שיבוץ לעבודה: עובד שהוזמן לעבודה אך לא הועסק בפועל מסיבות שאינן תלויות בו מבלי שקיבל הודעה מראש של שני ימי עבודה מלאים לפחות יהא זכאי לשכר עבודה בגין יום העבודה אליו הוזמן ובמידה ויצא לעבודתו אף יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
18. מטווחים והשתלמויות:
ההשתתפות במטווח ו/או השתלמות ו/או רענון הינה על חשבון המעסיק לרבות העלויות הכרוכות. פעילות שכזו תחשב לזמן עבודה העובד יהא זכאי לשכר עבודה והחזר הוצאות נסיעה בגין השתתפותו בפעילות. השכר המשולם לא יפחת משכר בגין שעת עבודה מלאה (גם אם הפעילות ארכה זמן קצר משעה) ובנוסף יש לשלם החזר הוצאות נסיעה.
19. נשק:
מעביד רשאי גבות עובד אשר לו רישיון נשק על שמו עד 50% מאגרת רישיון הנשק. בכל מקרה של סיום עבודה מבלי להשלים שנה מלאה על המעסיק להשיב לעובד את החלק היחסי של האגרה אשר נגבתה ממנו בגין התקופה בה לא עבד ובגינה שולמה אגרה. מעבר לכך, אין לגבות סכומים נוספים בגין הנשק ו/או ביטוח ו/או רישיון ו/או אגרה.
20. הפרשה פנסיונית:
(א) לאחר תום שישה חודשי עבודה אצל אותו מעסיק זכאי העובד להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה אשר אושרה על ידי הממונה הכוללת כיסויים למקרה של מוות ונכות, על פי בחירתו. במקרה והעובד לא הודיע בכתב על בחירתו רשאי המעיד לצרפו לקרן פנסיה מקיפה.
(ב) עובד בגיל 55 ומעלה אשר אינו מבוטח בקרן פנסיה או קופת ביטוח, או שהוא מקבל קצבה חודשית, רשאי לפנות למעבידו בכתב ולבקשו לצרפו לקופת גמל וקופה אישית לפיצויים במקום ההסדר הפנסיוני המקיף- זאת עד להגיעו לגיל פרישה.
(ג) ההפרשות לקרן פנסיה הינן כדלקמן:
5.5% עובד (תגמולים)
6% מעביד (תגמולים)
הפרשות מעביד לפיצויים, כדלקמן:
החל מיום שיעור ההפרשה
1.1.2009 1.68%
1.1.2010 2.5%
1.1.2011 4.18%
1.1.2012 4.18%
1.1.2013 5%
1.1.2014 6%
(ד) ההפרשות לקופת גמל וקופה אישית לפיצויים בגין עובד בגיל 55 ומעלה כאמור לעיל , הינן כדלקמן:
5% עובד (תגמולים)
5% מעביד (תגמולים)
הפרשות מעביד לפיצויים, כדלקמן:
החל מיום שיעור ההפרשה
1.1.2009 3.34%
1.1.2010 4.18%
1.1.2011 5%
1.1.2012 6%
(ה) עובד אשר נקלט לעבודה וישנו הסדר ביטוח פנסיוני קודם, זכאי להפרשות החל מהיום הראשון לעבודה. ההפרשות יבוצעו לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים) רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.
(ו) יש לציין כי מבוטח פעיל בהסדר ביטוח פנסיוני קודם בהפרשות הגבוהות מן האפשרות המפורטות לעיל, יהא זכאי להמשך ההסדר הביטוח הקודם בהתאם לשיעור ההפרשות הגבוה.
(ז) יש לבטח את העובדים הממתינים לצירופם להסדר הפנסיוני בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי הכולל פיצוי קבוע בגין נכות עקב תאונה שאינה תאונת עבודה או מוות חו"ח. ביטוח כאמור יכלול פיצוי בסך 150,000 ₪ במקרה מוות ופיצוי קבוע בשיעור 75% משכר העובד במקרה של אובדן כושר. סכום הפרמיה לא ייעלה על 0.5% משכר העובד. במידה וסכום הפרמיה יעלה על השיעור האמור אזי גובה השכר המבוטח לעניין יותאם הפיצוי באופן יחסי – אלא אם העובד יבקש לשאת בעלות הנוספת.
21. הפרשה לפיצויים:
(א) ההפרשות לפיצויי פיטורים מכוח ההסכם הינן במקום תשלום פיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים- זאת אך ורק בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם מבוצעת ההפרשה.
(ב) כמו כן, מעסיק המפריש עבור עובדו הפרשות לפיצויים רשאי לבצע השלמת פיצויי פיטורים עד לשיעור של 8.33% מהשכר. הפרשה כאמור תבוצע לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. במקרה כזה ההפרשות יבואו במקום פיצויי פיטורים כאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בכפוף לכך שנמסרה לקופה הודעה על כך בכתב עם העתק לעובד.
(ג) בהתאם לכך, ההפקדות עבור רכיב הפיצויים אינן ניתנות להחזרה למעביד, אלא אם העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאירו זכאות לקבלת הכספים לפי תקנון הקופה, בשל פרישה בגיל 60, נכות או מוות או למעט מקרה של פסק דין השולל מהעובד זכאותו לפיצויים על פי סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
22. פיטורים והתפטרות:
(א) לעניין פיטורים והתפטרות תקופת הניסיון הינה 24 חודשים.
(ב) מעסיק רשאי לפטר עובד בתקופת ניסיון תוך מתן הודעה מוקדמת כחוק.
(ג) פיטורי עובד קבוע אפשריים מסיבה מספקת ויקדים אותם מו"מ בין הצדדים. צמצומים בעבודה הינם סיבה מספקת לפיטורים ובלבד שהפיטורים ייעשו לפי וותק העובד ובהתאם לצרכים כאשר לעובד תשמר הזכות לשוב לעבודה עם התרחבות העבודה בחברה- זאת למשך שנה מיום סיום עבודתו.
(ד) הליך פיטורי עובד קבוע:
(1) טרם קבלת החלטה על פיטורי עובד קבוע יש להודיע לעובד ולנציגות העובדים על הכוונה לפטר העובד ולערוך שימוע. השימוע יתקיים תוך 9 ימי עבודה מיום ההודעה.
(2) במידה ולאחר השימוע הוחלט על פיטורי העובד יש למסור לעובד ולנציגות העובדים הודעה על כך. במקרה כזה על הנציגות להודיע עמדתה תוך 9 ימי עבודה ממועד קבלת פניית המעסיק.
(3) במידה והנציגות תיתן הסכמתה יסיים העובד עבודתו כאשר תקופת ההודעה המוקדמת תמנה מיום ההודעה לעובד .
(4) במקרה בו הודיעה הנציגות על התנגדות לפיטורים יועברו חילוקי הדעות לוועדה פריטטית שתורכב מנציג החברה ונציג ההסתדרות.
(5) במקרה בו הודיעה הוועד הפריטטית להחלטה מוסכמת יפעלו הצדדים לפי ההסכמה.
(6) במקרה של חילוקי דעות תפעל החברה לפי שיקול דעתה ולהסתדרות הזכות לפנות לבית הדין לעבודה. על הוועדה להודיע עמדתה תוך 5 ימי עבודה מהיום שהודיעה נציגות העובדים על התנגדות לפיטורי העובד.
(7) על כל התהליך להסתיים תוך 21 ימים אשר יכללו במניין ההודעה המוקדמת אשר מועד תחילתה הינו מועד מתן ההודעה לעובד ולנציגות העובדים על הכוונה לפטרו.
23. הפסקות עבודה:
(א) חל"ת: עובד שיצא לחופשה ללא תשלום בהסכמה לתקופה של עד 4 חודשים (כולל) יוחזר לעבודה בתום החל"ת וישמר לו רצף זכויות ו- ותק.
(ב) הפסקת עבודה: עובד שעבודתו הופסקה שלא מיוזמתו ומעסיקו החזירו לעבודה תוך 4 חודשים – יישמר לו רצף זכויות ו- ותק.
24. שונות:
קנסות ועונשים: כקבוע בחוק הגנת השכר, אין לקנוס עובד ו/או לנכות סכומי כסף משכרו אלא בהתאם להוראות ההסכם והוראות כל דין.
חוזים אישיים: על פי הוראות ההסכם הענפי המעסיק יהיה רשאי להעסיק החוזים אישיים עד 10% מעובדי החברה – זאת בכפוף לכך כי תנאי עבודתם של אותם עבדו לא יפחתו, בשום מקרה, מתנאי העבודה הקבועים בהסכם הענפי.
יישוב חילוקי דעות: בהסכם נקבע מנגנון ליישוב חילוקי דעות אשר יכול ויתגלעו בין הצדדים להסכם ויחידיהם בכל הנוגע לפשרנות ההסכם, יישומו ו/או ביצועו.
דמי חבר/ דט"א: בהסכם נקבע כי בעניין זה יפעלו הצדדים בהתאם להסכמים הקיבוצים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות . כמו כן, נקבע כי לעניין ביצוע גביית דמי חבר או דט"א יחול ההסכם מידית עם חתימתו.

מדובר בהסכם חדש אשר טרם נבחן בערכאות משפטיות. לפיכך מובהר בזאת כי בכל מקרה הוראות ההסכם המצ"ב הן המחייבות ובכל סתירה בין מסמך זה להוראות ההסכם – תקבענה הוראות ההסכם.
יצוין כאמור כי חוות דעת זו, מהווה הסבר כללי בנוגע להסכם הקיבוצי ואיננה מחליפה חוות דעת רלוונטיות אשר יש לקבל בכל מקרה לגופו.

 
     

משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין