עורך דין דיני עבודה

משרד עורכי דין ונוטריון - Law Office & Notary - 03-5103906


    תחומי התמחות
 
     יצוג עובדים
     יצוג מעסיקים
     פנסיה
    משא ומתן קיבוצי
     ביטוח לאומי 
     נוטריון
    תאונות עבודה
    תאונות דרכים
    תביעות יצוגיות
 
 

חדשות חקיקה
זיכוי חברת אבטחה מכתב אישום אשר הוגש על ידי משרד הכלכלה 

תשלום גמול גלובאלי בגין עבודה במנוחה שבועית ובחג 

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה- 2014 

הפרשה לפנסיה – מבקשי מקלט 

הסכם קיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 

הסכם קיבוצי ענפי – עובדי אבטחה דברי הסבר ופרשנות 

"צוק איתן"- יחסי עובד ומעביד במהלך המבצע 

עדכוני פסיקה וחקיקה 

עדכון שכר מינימום 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב-2012 

דף הבית >> עדכוני פסיקה >> תשלום פיצויי פיטורים במקרה של "הפסד מכרז" וסוגיות נוספות

הנדון:       תשלום פיצויי פיטורים במקרה של "הפסד מכרז" וסוגיות נוספות

 
1.        בימים אלה ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בירושלים פסק-דין בתיק ס"ע  6172-09 יעקובשוילי שותא נגד נוף ים בטחון בע"מ, הכולל התייחסות לעניין זכאות עובד לפיצויי פיטורים במקרה של הפסד מכרז, תשלום תוספת וותק וסוגיות נוספות.

2.        במסגרת פסק הדין נידונה תביעתו של מאבטח שהועסק בחברת "נוף ים"משך כמעט תשע שנים. מרבית תקופת העסקתו הוא שובץ לעבודה במוסדות חינוך בירושלים אולם לעיתים התבצעה עבודתו במתקנים אחרים.

3.        בסוף שנת 2008 נמסר לחברה כי בסוף שנת הלימודים שתסתיים ביוני 2009 היא תחדל לתת שירותי אבטחה במוסדות החינוך בירושלים. בשל הסיום הצפוי של מתן שירותי אבטחה למוסדות החינוך בירושלים, ביום 25.7.09 כינסה החברה את המאבטחים שהועסקו באבטחת מוס"ח בעיר למפגש עם מנהל הסניף. במסגרת אותו מפגש נמסר למאבטחים כי נוף ים תחדל לספק שירותי אבטחה במוסדות החינוך בירושלים ובהתאם הוצעו להם עבודות אבטחה במקומות אחרים במרחב ירושלים בהם תמשיך הנתבעת לתת שירותי אבטחה, כולל מעלה אדומים וקניון הראל. מעבר לכך נמסרה למאבטחים, בהם התובע, הודעה בכתב במסגרתה החברה שבה והבהירה כי היא מעוניינת בהמשך שיבוצם לעבודה באתרים שונים כולל מספר אתרים ששמותיהם פורטו במכתב. נוסף לכך לתובע אף הוצעה עבודה כמאבטח במוסדות חינוך ביישוב אפרת.

4.        ניסיון החברה לשבץ העובד לעבודה או להגיע עימו להסדר מוסכם לא עלה יפה ובמקביל לכך הוא הגיש לחברה אישור מחלה בגינו שולמו לו דמי מחלה.

5.        לימים נודע לחברה כי ביום 7.9.09 העובד החל עבודתו אצל חברת "בטחון אזרחי" שהחלה לספק שירותי אבטחה במוסדות חינוך בירושלים.

6.        העובד הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה כספית בגין פיצויי פיטורים בטענה כי הוא פוטר מעבודתו. עוד טען העובד כי בהתאם לפסיקה במקרה של הפסד מכרז זכאים העובדים הממשיכים לעבוד באותו מקום באמצעות חברה אחרת לפיצויי פיטורים וזאת בין היתר מכוח הלכת "דינמיקה"[1], "מרחב"[2] וכו'. נוסף לכך תבע העובד זכויות נוספות כולל דמי חג, תוספת וותק ו- גמול שעות נוספות.

7.        במסגרת פסק הדין נדחו כל תביעות העובד והוא אף חויב בהוצאות משפט.

8.        לעניין התביעה לפיצויי פיטורים קבע בית הדין כי:

·        "לדעתנו, עצם העלאת טענתו החילופית של התובע, לפיה גם אם ייקבע שהתובע התפטר, מדובר בהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים לפי פסק הדין בעניין מרחב אבטחה, המבוסס על הרציונל שניתוק אדם מן הסביבה בה עבד לאחר שנות עבודה רבות יכול להוות, כשלעצמו, "הרעת תנאים", מצביע להערכתנו על הסיבה האמיתית לכך שהתובע החל לעבוד בחברת בטחון אזרחי ביום 7.9.09 – התובע לא רצה לעבוד מחוץ לתחומי העיר ירושלים..." (סעיף 15 לפסה"ד).
·        "מקובלת עלינו טענת הנתבעת כי המשך המגעים שקוימו בין הצדדים בהם נדונו, בין היתר, הצעות עבודה שניתנו לתובע על ידי הנתבעת, נוהלו על ידי התובע שלא מתוך כוונה להיענות להצעת עבודה כלשהי. הא ראיה – התובע דחה את כל ההצעות שקיבל. .(סעיף 17).
·        בכל הנוגע לטענת התובע בדבר זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח הפסיקה בעניין "הפסד מכרז" קבע בית הדין: "כנגד פסקי הדין עליהם הסתמך התובע, היפנתה הנתבעת לפסק הדין בעע 280/08 אושרי זגורי נ. חברת השמירה בע"מ (ניתן ביום 3.5.10), , בו הופסקה עבודת עובד אבטחה שהועסק במשך 6.5 שנים במפעל ישקר והוצעו לו הצעות עבודה נוספות. טענת המערער דהתם לפיה זיקתו למפעל ישקר מביאה לתוצאה שהפסקת עבודתו בישקר מהווה פיטורים, נדחתה בנימוק שהמשיבה דהתם היתה חברה לאספקת שירותי שמירה במיקור חוץ, שתנאי ההתקשרות של עובדיה עמה כוללים אפשרות ניוד בין לקוחות שונים של החברה.
לדעתנו, עניינו של התובע דומה יותר לעניין שנדון בעניין אושרי זגורי מאשר לעניין שנדון בפסק דין מרחב אבטחה.... בענייננו, עבודת התובע נעשתה תוך תנודתיות רבה במקומות העבודה, ובנסיבות אלה, איננו סבורים שעומדת לתובע ההלכה שנפסקה בפסק דין מרחב אבטחה. גם פסק הדין בעניין דינמיקה אינו תומך בעמדת התובע, שכן גם על פי פסק דין דינמיקה, כאשר קבלן האבטחה שמפסיק את פעילותו במתקן מסוים מציע הצעת עבודה שאין בה הרעת תנאים לעובד, אין לראות בכך משום פיטורים... לסיכום: איננו סבורים שנסיבות התפטרותו של התובע מזכות אותו בפיצויי פיטורים, ואנו מחליטים לדחות את תביעת התובע לפיצויי פיטורים".
 
9.        במסגרת כתב התביעה דרש התובע כי בית הדין יחייב את הנתבעת בתשלום תוספת וותק בהתאם להוראות החשב הכללי. אף טענה זו נדחתה על ידי בית הדין בקובעו כי: "מכלול החומר שבפנינו מביא אותנו למסקנה שהתובע לא הוכיח את תביעתו, ואין אנו נדרשים להכריע בטענת הנתבעת כי מדובר בתוספת שנבלעה בשכר לפי ההסכמים הענפיים או בשכר המינימום.לא הוגשה לבית הדין כל הנחייה של החשב הכללי וממילא לא ברור כיצד הנחייה כזו חלה על עניינו של התובע. הנחייה של החשב הכללי, ככל שהיא קיימת, אינה בגדר ידיעה שיפוטית." (סעיפים 37 ו- 38).

10.   לעניין דחיית התביעה לגמול בעד עבודה בשעות נוספות קבע בית הדין כי: "בית הדין סבור שהתובע אינו יוצא חובת פירוט והוכחת תביעתו בהפניה כללית לתלושי שכר, ללא פירוט החודשים בגינם נתבע גמול עבודה בשעות נוספות והסכומים המדויקים הנתבעים בגין כל חודש, מתוך הנחה שבית הדין יעשה את מלאכתו של התובע." (סעיף 27 ).

11.   לעניין התביעה לדמי חגים שנדחתה אף היא קבע בית הדין כי:" תביעה זו הוגשה ללא כל פירוט. לא הוסבר מהם החגים בגינם נתבעו ההפרשים, מה שולם לתובע ומה היה צריך להשתלם לו." (סעיף 31).

12.   למרות שמדובר בפסיקה של בית הדין האזורי, אשר איננה מחייבת, לטעמנו לפרשנות בית הדין בסוגיות שהוכרעו על ידו עשויות להיות השלכות בתביעות דומות המוגשות כנגד חברות שירותים, ובפרט לאור הוראות ההסכם הקיבוצי העדכני בענף השמירה והאבטחה הכולל "הסדר שלילי" בעניין זכאות לפיצויי פיטורים במקרה של הפסד מכרז.
משרד עו"ד ונוטריון שלמה בכור - בית התעשיינים - קומה 10 רחוב: המרד 29, תל-אביב 68125 - טלפון רב קווי: 03-5103906, פקס: 03-5103905 - עורך דין דיני עבודה ונוטריון
האתר נבנה ע"י עירית לוטן - עיצוב אתרים שגוגל מבין